Saltar navegación

A linguaxe literaria e a linguaxe audiovisual

 

Na curtametraxe utilízanse recursos propios da linguaxe audiovisual que nos lembran aos empregados na linguaxe literaria. lmos analizar algunhas escenas e fotogramas do filme A rosa incandescente para entender o diálogo entre cinema e literatura. Nelas atópanse exemplos de figuras estilísticas que funcionan tanto na linguaxe audiovisual como na literaria.

Observa e describe

En moitas ocasións a voz poética identifica o seu estado de ánimo coa paisaxe.

Busca nesta imaxe todos aqueles elementos que fagan referen­cia ao momento vital e anímico da protago­nista.

Son quen de distinguir as figuras retóricas nas imaxes

Resolve tódolos retos e completa o desafío.

1

Esta imaxe pode conter dúas figuras retóricas ao memo tempo. Cales son?

A morte inesperada de mamá foi o primeiro gran golpe da miña vida.

 

"Qu 'así mo pediron, qu 'así mo mandaron que cante e que cante na lengua qu'eu falo"

 

 

Alá vai o meu pensamento, ceibo coma o vento!

 

 

Aqueles días marabillosos que pasamos na casa dos teus pais  e dos teus tíos en Muxía

 

 

 

 

%E9%B0%F3%E1%FB%F5%FC%F3%E6%E7%E0%F3%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%B0%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%C7%FC%FA%F3%B2%FB%FF%F3%EA%F7%B2%F1%FD%FC%B2%F6%FD%F0%E0%F7%B2%F4%FB%F5%E7%E0%F3%AD%B0%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%A2%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DF%F7%E6s%F4%FD%E0%F3%B2%B2%F7%B2%FF%F7%E6%FD%FC%FB%FF%FB%F3%B0%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E4%F7%F6%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%D6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E2%AC%AE%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%A2%A2%A2%A2%A2%A2%A9%CE%B0%AC%D7%E1%E6%F3%B2%FB%FF%F3%EA%F7%B2%E2%FD%F6%F7%B2%F1%FD%FC%E6%F7%E0%B2%F6h%F3%E1%B2%F4%FB%F5%E7%E0%F3%E1%B2%E0%F7%E6a%E0%FB%F1%F3%E1%B2%F3%FD%B2%FF%F7%FF%FD%B2%E6%F7%FF%E2%FD%BC%B2%D1%F3%FE%F7%E1%B2%E1%FD%FC%AD%AE%F7%FF%AC%AE%BD%F7%FF%AC%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AA%A2%A2%A2%A2%A2%A9%CE%B0%AC%AE%F7%FF%AC%AE%F0%E0%B2%BD%AC%AE%BD%F7%FF%AC%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AA%A2%A2%A2%A2%A2%A9%CE%B0%AC%AE%F7%FF%AC%AE%FB%FF%F5%B2%E1%E0%F1%AF%CE%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%E1%F7%F1%E7%CD%A4%F0%CD%CD%A0%BC%F8%E2%F5%CE%B0%B2%F3%FE%E6%AF%CE%B0%CE%B0%B2%E6%FB%E6%FE%F7%AF%CE%B0%C0%FD%E1%F3%FE%7F%F3%B2%FC%F3%B2%FA%FD%E0%E6%F3%CE%B0%B2%E5%FB%F6%E6%FA%AF%CE%B0%A1%AA%A6%A2%CE%B0%B2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%AF%CE%B0%A0%A3%A4%A2%CE%B0%B2%BD%AC%AE%BD%F7%FF%AC%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AA%A2%A2%A2%A2%A2%A9%CE%B0%AC%AE%F7%FF%AC%AE%BD%F7%FF%AC%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%D7%EA%F7%B0%A8%B0%AE%E2%AC%C0%F7%E1%FD%FE%E4%F7%B2%E6a%F6%FD%FE%FD%E1%B2%E0%F7%E6%FD%E1%B2%F7%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%B2%FD%B2%F6%F7%E1%F3%F4%7F%FD%BC%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%C0%F7%E1%FD%FE%E4%F7%B2%E6a%F6%FD%FE%FD%E1%B2%E0%F7%E6%FD%E1%B2%F7%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%B2%FD%B2%F6%F7%E1%F3%F4%7F%FD%BC%B2%B0%BE%B0%E1%FA%FD%E5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%E1%D5%F3%FF%F7%B0%A8%C9%E9%B0%F6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E2%AC%D3%B2%FF%FD%E0%E6%F7%B2%FB%FC%F7%E1%E2%F7%E0%F3%F6%F3%B2%F6%F7%B2%FF%F3%FFs%B2%F4%FD%FB%B2%FD%B2%E2%E0%FB%FF%F7%FB%E0%FD%B2%F5%E0%F3%FC%B2%F5%FD%FE%E2%F7%B2%F6%F3%B2%FF%FBc%F3%B2%E4%FB%F6%F3%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%FB%FF%F5%B2%E1%E0%F1%AF%CE%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%E1%F7%F1%E7%CD%A7%BC%F8%E2%F5%CE%B0%B2%F3%FE%E6%AF%CE%B0%CE%B0%B2%E6%FB%E6%FE%F7%AF%CE%B0%E0%FD%E1%F3%FE%7F%F3%B2%E0%F3%FF%FD%CE%B0%B2%E5%FB%F6%E6%FA%AF%CE%B0%A1%AA%A6%A2%CE%B0%B2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%AF%CE%B0%A0%A3%A4%A2%CE%B0%B2%BD%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC2%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%DF%F7%E6s%F4%FD%E0%F3%BE%B2%FF%F7%E6%FD%FC%FB%FF%FB%F3%B2%FD%E7%B2%E0%F7%E2%F7%E6%FB%F1%FBa%FC%B2%F7%B2%F3%FC%E6%7F%E6%F7%E1%F7%AD%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DF%F7%E6s%F4%FD%E0%F3%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F1%FE%E7%F7%E1%B0%A8%C9%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D3%B2%FF%F7%E6s%F4%FD%E0%F3%B2%7B%B2%F3%B2%FB%F6%F7%FC%E6%FB%F4%FB%F1%F3%F1%FBa%FC%B2%F7%FC%E6%E0%F7%B2%E7%FC%B2%E6%F7%E0%FF%FD%B2%E0%F7%F3%FE%B2%F7%B2%E7%FC%FA%F3%B2%FB%FF%F3%EA%F7%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D3%B2%FF%F7%E6%FD%FC%FB%FF%FB%F3%B2%7B%B2%F3%B2%E1%E7%E1%E6%FB%E6%E7%F1%FBa%FC%B2%F6%E7%FC%B2%E6%F7%E0%FF%FD%B2%E0%F7%F3%FE%B2%E2%FD%E0%B2%FD%E7%E6%E0%FD%B2%F1%FD%B2%E3%E7%F7%B2%F5%F3%E0%F6%F3%B2%E0%F7%FE%F3%F1%FBa%FC%B2%F6%F7%B2%F1%FD%FC%E6%FB%F5n%FB%F6%F3%F6%F7%BE%B2%E2%F7%E0%E6%F7%FC%E8%F3%BE%B2%F1%F3%E7%E1%F3%BF%F7%F4%F7%F1%E6%FD%BC%BC%BC%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D3%B2%F3%FC%E6%7F%E6%F7%E1%F7%B2%7B%B2%F3%B2%FD%E2%FD%E1%FB%F1%FBa%FC%B2%F7%FC%E6%E0%F7%B2%F6%FD%E1%B2%E6%F7%E0%FF%FD%E1%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%EF%CF%EF%BE%E9%B0%F6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E2%AC%CE%B0%C3%E7%B2%B5%F3%E1%7F%B2%FF%FD%B2%E2%F7%F6%FB%E0%FD%FC%BE%B2%E3%E7%B2%B5%F3%E1%7F%B2%FF%FD%B2%FF%F3%FC%F6%F3%E0%FD%FC%B2%E3%E7%F7%B2%F1%F3%FC%E6%F7%B2%F7%B2%E3%E7%F7%B2%F1%F3%FC%E6%F7%B2%FC%F3%B2%FE%F7%FC%F5%E7%F3%B2%E3%E7%B5%F7%E7%B2%F4%F3%FE%FD%CE%B0%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%B4%FC%F0%E1%E2%A9%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%FB%FF%F5%B2%E1%E0%F1%AF%CE%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%E1%F7%F1%E7%CD%A1%BC%F8%E2%F5%CE%B0%B2%F3%FE%E6%AF%CE%B0%CE%B0%B2%E6%FB%E6%FE%F7%AF%CE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%FF%F7%FC%E6%FD%E1%B2%F7%E1%F1%E0%FB%E6%E7%E0%F3%CE%B0%B2%E5%FB%F6%E6%FA%AF%CE%B0%A1%AA%A6%A2%CE%B0%B2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%AF%CE%B0%A0%A3%A4%A2%CE%B0%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%B4%FC%F0%E1%E2%A9%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%DF%F7%E6s%F4%FD%E0%F3%BE%B2%FF%F7%E6%FD%FC%FB%FF%FB%F3%B2%FD%E7%B2%E0%F7%E2%F7%E6%FB%F1%FBa%FC%B2%F7%B2%F3%FC%E6%7F%E6%F7%E1%F7%AD%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DF%F7%E6%FD%FC%FB%FF%FB%F3%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F1%FE%E7%F7%E1%B0%A8%C9%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D3%B2%FF%F7%E6s%F4%FD%E0%F3%B2%7B%B2%F3%B2%FB%F6%F7%FC%E6%FB%F4%FB%F1%F3%F1%FBa%FC%B2%F7%FC%E6%E0%F7%B2%E7%FC%B2%E6%F7%E0%FF%FD%B2%E0%F7%F3%FE%B2%F7%B2%E7%FC%FA%F3%B2%FB%FF%F3%EA%F7%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D3%B2%FF%F7%E6%FD%FC%FB%FF%FB%F3%B2%7B%B2%F3%B2%E1%E7%E1%E6%FB%E6%E7%F1%FBa%FC%B2%F6%E7%FC%B2%E6%F7%E0%FF%FD%B2%E0%F7%F3%FE%B2%E2%FD%E0%B2%FD%E7%E6%E0%FD%B2%F1%FD%B2%E3%E7%F7%B2%F5%F3%E0%F6%F3%B2%E0%F7%FE%F3%F1%FBa%FC%B2%F6%F7%B2%F1%FD%FC%E6%FB%F5n%FB%F6%F3%F6%F7%BE%B2%E2%F7%E0%E6%F7%FC%E8%F3%BE%B2%F1%F3%E7%E1%F3%BF%F7%F4%F7%F1%E6%FD%BC%BC%BC%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D3%B2%F3%FC%E6%7F%E6%F7%E1%F7%B2%7B%B2%F3%B2%FD%E2%FD%E1%FB%F1%FBa%FC%B2%F7%FC%E6%E0%F7%B2%F6%FD%E1%B2%E6%F7%E0%FF%FD%E1%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%EF%CF%EF%BE%E9%B0%F6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E2%AC%D3%FEs%B2%E4%F3%FB%B2%FD%B2%FF%F7%E7%B2%E2%F7%FC%E1%F3%FF%F7%FC%E6%FD%BE%B2%F1%F7%FB%F0%FD%B2%F1%FD%FF%F3%B2%FD%B2%E4%F7%FC%E6%FD%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%B4%FC%F0%E1%E2%A9%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%FB%FF%F5%B2%E1%E0%F1%AF%CE%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%E1%F7%F1%E7%CD%AA%BC%F8%E2%F5%CE%B0%B2%F3%FE%E6%AF%CE%B0%CE%B0%B2%E6%FB%E6%FE%F7%AF%CE%B0%E2%F3%E2%F7%FB%E1%B2%E4%FD%F3%FC%F6%FD%CE%B0%B2%E5%FB%F6%E6%FA%AF%CE%B0%A1%AA%A6%A2%CE%B0%B2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%AF%CE%B0%A0%A3%A4%A2%CE%B0%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%B4%FC%F0%E1%E2%A9%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%DF%F7%E6s%F4%FD%E0%F3%BE%B2%FF%F7%E6%FD%FC%FB%FF%FB%F3%B2%FD%E7%B2%E0%F7%E2%F7%E6%FB%F1%FBa%FC%B2%F7%B2%F3%FC%E6%7F%E6%F7%E1%F7%AD%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DF%F7%E6s%F4%FD%E0%F3%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F1%FE%E7%F7%E1%B0%A8%C9%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D3%B2%FF%F7%E6s%F4%FD%E0%F3%B2%7B%B2%F3%B2%FB%F6%F7%FC%E6%FB%F4%FB%F1%F3%F1%FBa%FC%B2%F7%FC%E6%E0%F7%B2%E7%FC%B2%E6%F7%E0%FF%FD%B2%E0%F7%F3%FE%B2%F7%B2%E7%FC%FA%F3%B2%FB%FF%F3%EA%F7%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D3%B2%FF%F7%E6%FD%FC%FB%FF%FB%F3%B2%7B%B2%F3%B2%E1%E7%E1%E6%FB%E6%E7%F1%FBa%FC%B2%F6%E7%FC%B2%E6%F7%E0%FF%FD%B2%E0%F7%F3%FE%B2%E2%FD%E0%B2%FD%E7%E6%E0%FD%B2%F1%FD%B2%E3%E7%F7%B2%F5%F3%E0%F6%F3%B2%E0%F7%FE%F3%F1%FBa%FC%B2%F6%F7%B2%F1%FD%FC%E6%FB%F5n%FB%F6%F3%F6%F7%BE%B2%E2%F7%E0%E6%F7%FC%E8%F3%BE%B2%F1%F3%E7%E1%F3%BF%F7%F4%F7%F1%E6%FD%BC%BC%BC%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D3%B2%F3%FC%E6%7F%E6%F7%E1%F7%B2%7B%B2%F3%B2%FD%E2%FD%E1%FB%F1%FBa%FC%B2%F7%FC%E6%E0%F7%B2%F6%FD%E1%B2%E6%F7%E0%FF%FD%E1%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%EF%CF%EF%BE%E9%B0%F6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E2%AC%D3%E3%E7%F7%FE%F7%E1%B2%F6%7F%F3%E1%B2%FF%F3%E0%F3%F0%FB%FE%FE%FD%E1%FD%E1%B2%E3%E7%F7%B2%E2%F3%E1%F3%FF%FD%E1%B2%FC%F3%B2%F1%F3%E1%F3%B2%F6%FD%E1%B2%E6%F7%E7%E1%B2%E2%F3%FB%E1%B2%B4%FC%F0%E1%E2%A9%F7%B2%F6%FD%E1%B2%E6%F7%E7%E1%B2%E6%7F%FD%E1%B2%F7%FC%B2%DF%E7%EA%7F%F3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%B4%FC%F0%E1%E2%A9%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%FB%FF%F5%B2%E1%E0%F1%AF%CE%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%E1%F7%F1%E7%CD%A3%A2%BC%F8%E2%F5%CE%B0%B2%F3%FE%E6%AF%CE%B0%CE%B0%B2%E6%FB%E6%FE%F7%AF%CE%B0%E2%F3%E2%F7%FE%B2%E1%F7%F1%F3%FC%E6%F7%CE%B0%B2%E5%FB%F6%E6%FA%AF%CE%B0%A1%AA%A6%A2%CE%B0%B2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%AF%CE%B0%A0%A3%A4%A2%CE%B0%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%B4%FC%F0%E1%E2%A9%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%DF%F7%E6s%F4%FD%E0%F3%BE%B2%FF%F7%E6%FD%FC%FB%FF%FB%F3%B2%FD%E7%B2%E0%F7%E2%F7%E6%FB%F1%FBa%FC%B2%F7%B2%F3%FC%E6%7F%E6%F7%E1%F7%AD%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DF%F7%E6s%F4%FD%E0%F3%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F1%FE%E7%F7%E1%B0%A8%C9%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D3%B2%FF%F7%E6s%F4%FD%E0%F3%B2%7B%B2%F3%B2%FB%F6%F7%FC%E6%FB%F4%FB%F1%F3%F1%FBa%FC%B2%F7%FC%E6%E0%F7%B2%E7%FC%B2%E6%F7%E0%FF%FD%B2%E0%F7%F3%FE%B2%F7%B2%E7%FC%FA%F3%B2%FB%FF%F3%EA%F7%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D3%B2%FF%F7%E6%FD%FC%FB%FF%FB%F3%B2%7B%B2%F3%B2%E1%E7%E1%E6%FB%E6%E7%F1%FBa%FC%B2%F6%E7%FC%B2%E6%F7%E0%FF%FD%B2%E0%F7%F3%FE%B2%E2%FD%E0%B2%FD%E7%E6%E0%FD%B2%F1%FD%B2%E3%E7%F7%B2%F5%F3%E0%F6%F3%B2%E0%F7%FE%F3%F1%FBa%FC%B2%F6%F7%B2%F1%FD%FC%E6%FB%F5n%FB%F6%F3%F6%F7%BE%B2%E2%F7%E0%E6%F7%FC%E8%F3%BE%B2%F1%F3%E7%E1%F3%BF%F7%F4%F7%F1%E6%FD%BC%BC%BC%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D3%B2%F3%FC%E6%7F%E6%F7%E1%F7%B2%7B%B2%F3%B2%FD%E2%FD%E1%FB%F1%FBa%FC%B2%F7%FC%E6%E0%F7%B2%F6%FD%E1%B2%E6%F7%E0%FF%FD%E1%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%EF%CF%EF%BE%E9%B0%F6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E2%AC%AE%FB%FF%F5%B2%E1%E0%F1%AF%CE%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%E1%F7%F1%E7%CD%AB%BC%F8%E2%F5%CE%B0%B2%F3%FE%E6%AF%CE%B0%CE%B0%B2%E6%FB%E6%FE%F7%AF%CE%B0%E0%FD%E1%F3%FE%7F%F3%B2%EA%FB%E0%F3%FC%F6%FD%CE%B0%B2%E5%FB%F6%E6%FA%AF%CE%B0%A0%A2%A2%A2%CE%B0%B2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%AF%CE%B0%A3%A3%A0%A7%CE%B0%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%FB%FF%F5%B2%E1%E0%F1%AF%CE%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%E1%F7%F1%E7%CD%A3%A3%BC%F8%E2%F5%CE%B0%B2%F3%FE%E6%AF%CE%B0%CE%B0%B2%E5%FB%F6%E6%FA%AF%CE%B0%A0%A2%A2%A2%CE%B0%B2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%AF%CE%B0%A3%A3%A0%A7%CE%B0%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%B4%FC%F0%E1%E2%A9%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%B4%FC%F0%E1%E2%A9%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%DF%F7%E6s%F4%FD%E0%F3%BE%B2%FF%F7%E6%FD%FC%FB%FF%FB%F3%B2%FD%E7%B2%E0%F7%E2%F7%E6%FB%F1%FBa%FC%B2%F7%B2%F3%FC%E6%7F%E6%F7%E1%F7%AD%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C0%F7%E2%F7%E6%FB%F1%FBa%FC%B2%F7%B2%F3%FC%E6%7F%E6%F7%E1%F7%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F1%FE%E7%F7%E1%B0%A8%C9%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D3%B2%FF%F7%E6s%F4%FD%E0%F3%B2%7B%B2%F3%B2%FB%F6%F7%FC%E6%FB%F4%FB%F1%F3%F1%FBa%FC%B2%F7%FC%E6%E0%F7%B2%E7%FC%B2%E6%F7%E0%FF%FD%B2%E0%F7%F3%FE%B2%F7%B2%E7%FC%FA%F3%B2%FB%FF%F3%EA%F7%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D3%B2%FF%F7%E6%FD%FC%FB%FF%FB%F3%B2%7B%B2%F3%B2%E1%E7%E1%E6%FB%E6%E7%F1%FBa%FC%B2%F6%E7%FC%B2%E6%F7%E0%FF%FD%B2%E0%F7%F3%FE%B2%E2%FD%E0%B2%FD%E7%E6%E0%FD%B2%F1%FD%B2%E3%E7%F7%B2%F5%F3%E0%F6%F3%B2%E0%F7%FE%F3%F1%FBa%FC%B2%F6%F7%B2%F1%FD%FC%E6%FB%F5n%FB%F6%F3%F6%F7%BE%B2%E2%F7%E0%E6%F7%FC%E8%F3%BE%B2%F1%F3%E7%E1%F3%BF%F7%F4%F7%F1%E6%FD%BC%BC%BC%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D3%B2%F3%FC%E6%7F%E6%F7%E1%F7%B2%7B%B2%F3%B2%FD%E2%FD%E1%FB%F1%FBa%FC%B2%F7%FC%E6%E0%F7%B2%F6%FD%E1%B2%E6%F7%E0%FF%FD%E1%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%EF%CF%EF%CF%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%E1%B0%A8%E9%B0%FF%E1%F5%C1%E6%F3%E0%E6%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%C2%E7%FE%E1%F7%B2%F3%E3%E7%7F%B2%E2%F3%E0%F3%B2%F1%FD%FF%F7%E8%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F0%FF%FB%E6%B0%A8%B0%D7%FC%E4%FB%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%DE%FD%FD%F9%FB%FC%F5%B0%A8%B0%CA%F7%FC%FB%F3%FE%B3%B2%D3%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%FC%B2%E3%E7%F7%B2%F7%E1%E6%F3%F0%F3%B2%F3%B2%F0%E7%E1%F1%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%C1%E6%F3%E0%E6%B0%A8%B0%D1%FE%FB%E3%E7%F7%B2%F3%E3%E7%7F%B2%E2%F3%E0%F3%B2%EA%FD%F5%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C6%F7%FF%E2%FD%B2%E2%FD%E0%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%FD%DB%FF%F3%F5%F7%B0%A8%B0%C2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B2%E1%F7%FC%B2%FB%FF%F3%EA%F7%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F1%F1%F7%E1%E1%F7%E1%B0%A8%B0%D1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%FD%B3%B2%EE%B2%D7%EA%F1%F7%FE%F7%FC%E6%F7%B3%B2%EE%B2%CA%F7%FC%FB%F3%FE%B3%B2%EE%B2%DF%FD%FB%B2%F0%F7%FC%B3%B2%EE%B2%C2%F7%E0%F4%F7%F1%E6%FD%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%F3%FB%FE%E7%E0%F7%E1%B0%A8%B0%DC%FD%FC%B2%F7%E0%F3%B2%FB%E1%FD%B3%B2%EE%B2%DB%FC%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%FD%B3%B2%EE%B2%DC%FD%FC%B2%7B%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%FD%B3%B2%EE%B2%C1%F7%FC%E6%7F%FF%FD%FE%FD%B3%B2%EE%B2%D7%E0%E0%FD%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%F5%E1%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C1%FD%FE%E7%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F3%E6%F7%B0%A8%B0%D6%F3%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%B0%A8%B0%D6%F7%E1%F3%F4%7F%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%A8%B0%C0%F7%E6%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%E1%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B0%A8%B0%C0%F7%E6%FD%E1%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%F6%FD%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E6%F3%E0%E6%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%DB%FC%FB%F1%FB%F3%E0%B2%F6%F7%E1%F3%F4%7F%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%F3%F6%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%DE%F7%B2%FD%B2%F6%F7%E1%F3%F4%7F%FD%B2%F7%BE%B2%F1%F3%FC%F6%FD%B2%F7%E1%E6%7B%E1%B2%FE%FB%E1%E6%FD%BE%B2%E2%E7%FE%E1%F3%B2%E1%FD%F0%E0%F7%B2%E7%FC%B2%E0%F7%E6%FD%B2%E2%F3%E0%F3%B2%EA%FD%F5%F3%E0%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%E1%D3%FE%FE%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B0%A8%B0%C0%F7%E1%FD%FE%E4%FB%F1%FA%F7%E1%B2%E6a%F6%FD%FE%FD%E1%B2%E0%F7%E6%FD%E1%B3%B2%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%B2%FD%B2%F6%F7%E1%F3%F4%7F%FD%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E4%F7%F6%B0%A8%B0%C0%F7%E1%FD%FE%E4%FB%F1%FA%F7%E1%B2%FD%B2%F6%F7%E1%F3%F4%7F%FD%B3%B2%C2%E7%FE%E1%F3%B2%E0%F7%FB%FC%FB%F1%FB%F3%E0%B2%E2%F3%E0%F3%B2%E7%FC%FA%F3%B2%FC%FD%E4%F3%B2%E2%F3%E0%E6%FB%F6%F3%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E4%F7%F6%A3%B0%A8%B0%C2%F3%E0%F3%F0%7B%FC%E1%B3%B2%C0%F7%E1%FD%FE%E4%FB%F1%FA%F7%E1%B2%FD%B2%F6%F7%E1%F3%F4%7F%FD%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%F6%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%DD%B2%E6%F7%FF%E2%FD%B2%F4%FB%FC%F3%FE%FB%E8%FD%E7%B2%F7%B2%FC%FD%FC%B2%E0%F7%E1%FD%FE%E4%FB%F1%FA%F7%E1%B2%FD%B2%F6%F7%E1%F3%F4%7F%FD%BC%B2%C2%E7%FE%E1%F3%B2%E1%FD%F0%E0%F7%B2%E0%F7%FB%FC%FB%F1%FB%F3%E0%B2%E2%F3%E0%F3%B2%E6%F7%FC%E6%F3%FE%FD%B2%F6%F7%B2%FC%FD%E4%FD%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%C1%FD%FE%E7%F1%FBa%FC%B2%FB%FC%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F3%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%D1%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%D3%B2%E1%FD%FE%E7%F1%FBa%FC%B2%FC%FD%B2%7B%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F3%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%C1%FD%FE%E4%F7%F6%B0%A8%B0%C0%F7%E1%FD%FE%E4%FB%F1%FA%F7%E1%B2%F7%E1%E6%F7%B2%E0%F7%E6%FD%B3%B2%C1%F7%FE%F7%F1%F1%FB%FD%FC%F3%B2%FD%E7%E6%E0%FD%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C0%F7%F0%FD%FD%E6%B0%A8%B0%DB%E1%E6%FD%B2%E0%F7%FB%FC%FB%F1%FB%F3%E0s%B2%FD%B2%EA%FD%F5%FD%B2%F7%B2%FF%FD%F6%FB%F4%FB%F1%F3%E0s%B2%F3%B2%E1h%F3%B2%FA%FD%E0%F3%B2%F6%F7%B2%FB%FC%FB%F1%FB%FD%BC%B2%D6%F7%E1%F7%EA%F3%E1%B2%F1%FD%FC%E6%FB%FC%E7%F3%E0%AD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%D3%FE%FE%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%F6%B0%A8%B0%D3%FC%E6%F7%E1%B2%F6%F7%B2%E0%F7%E1%FD%FE%E4%F7%E0%B2%FD%B2%F6%F7%E1%F3%F4%7F%FD%BE%B2%F6%F7%F0%F7%E1%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%E0%B2%E6a%F6%FD%FE%FD%E1%B2%E0%F7%E6%FD%E1%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FD%FE%E4%F7%F6%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%A8%B0%CA%F3%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%F1%FA%F7%E1%B2%F7%E1%E6%F7%B2%E0%F7%E6%FD%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C5%E0%FB%E6%F7%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%A8%B0%C0%F7%E1%FD%FE%E4%F7%B2%F7%E1%E6%F7%B2%E0%F7%E6%FD%B2%F7%B2%FB%FC%F6%FB%F1%F3%B2%F3%B2%E1h%F3%B2%E1%FD%FE%E7%F1%FBa%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%F6%C6%FB%FF%F7%C0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B0%A8%B0%DD%B2%E6%F7%FF%E2%FD%B2%F4%FB%FC%F3%FE%FB%E8%FD%E7%B2%F7%B2%FC%FD%FC%B2%E0%F7%E1%FD%FE%E4%FB%F1%FA%F7%E1%B2%FD%B2%F6%F7%E1%F3%F4%7F%FD%BC%B2%C2%E7%FE%E1%F3%B2%E1%FD%F0%E0%F7%B2%E0%F7%FB%FC%FB%F1%FB%F3%E0%B2%E2%F3%E0%F3%B2%E6%F7%FC%E6%F3%FE%FD%B2%F6%F7%B2%FC%FD%E4%FD%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%F0%FD%FD%E6%B0%A8%B0%C0%F7%FB%FC%FB%F1%FB%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%F7%FE%E2%B0%A8%B0%D3%EA%E7%F6%F3%B0%EF%EF
O seu navegador non é compatible con esta ferramenta.

Son quen de distinguir as figuras retóricas nos textos

Le o poema "Silencio!" de Follas novas e repara nas figuras estilísticas sinaladas. Escolle cal das opcións lle acae máis para cada cor e preme sobre o botón "responder"undefined
%E9%B0%F3%E1%FB%F5%FC%F3%E6%E7%E0%F3%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%C1%F7%FE%F7%F1%F1%FB%FD%FC%F3%B0%BE%B0%F7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%FB%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%E6%F3%E0%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%D7%EA%F7%B0%A8%B0%B7%A1%D1%E2%B7%A1%D7%DE%F7%B7%A0%A2%FD%B7%A0%A2%E2%FD%F7%FF%F3%B7%A0%A2%B7%A0%A0%C1%FB%FE%F7%FC%F1%FB%FD%B7%A0%A3%B7%A0%A0%B7%A0%A2%F6%F7%B7%A0%A2%B7%A1%D1%F7%FF%B7%A1%D7%D4%FD%FE%FE%F3%E1%B7%A0%A2%FC%FD%E4%F3%E1%B7%A1%D1%BD%F7%FF%B7%A1%D7%B7%A0%A2%F7%B7%A0%A2%E0%F7%E2%F3%E0%F3%B7%A0%A2%FC%F3%E1%B7%A0%A2%F4%FB%F5%E7%E0%F3%E1%B7%A0%A2%F7%E1%E6%FB%FE%B7%D7%D6%E1%E6%FB%F1%F3%E1%B7%A0%A2%E1%FB%FC%F3%FE%F3%F6%F3%E1%BC%B7%A0%A2%D7%E1%F1%FD%FE%FE%F7%B7%A0%A2%F1%F3%FE%B7%A0%A2%F6%F3%E1%B7%A0%A2%FD%E2%F1%FB%B7%D4%A1%FC%E1%B7%A0%A2%FE%FE%F7%B7%A0%A2%F3%F1%F3%F7%B7%A0%A2%FF%B7%D7%A3%FB%E1%B7%A0%A2%E2%F3%E0%F3%B7%A0%A2%F1%F3%F6%F3%B7%A0%A2%F1%FD%E0%B7%A0%A2%F7%B7%A0%A2%E2%E0%F7%FF%F7%B7%A0%A2%E1%FD%F0%E0%F7%B7%A0%A2%FD%B7%A0%A2%F0%FD%E6%B7%D4%A1%FC%B7%A0%A2%B7%A0%A0%E0%F7%E1%E2%FD%FC%F6%F7%E0%B7%A0%A0%B7%A1%D1%BD%E2%B7%A1%D7%B7%A2%D3%B7%A1%D1%E2%B7%A1%D7%B7%A1%D1%F0%E0%B7%A0%A2%BD%B7%A1%D7%B7%A1%D1%F0%E0%B7%A0%A2%BD%B7%A1%D7%B7%A1%D1%BD%E2%B7%A1%D7%B7%A2%D3%B7%A1%D1%E2%B7%A1%D7%B7%A1%D1%BD%E2%B7%A1%D7%B0%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%C1%F7%FE%F7%F1%F1%FB%FD%FC%F3%B2%F3%E1%B2%E0%F7%E1%E2%FD%E1%E6%F3%E1%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F3%E1%B2%F7%B2%E2%E7%FE%E1%F3%B2%E1%FD%F0%E0%F7%B2%FD%B2%F0%FD%E6a%FC%B2%CE%B0%E0%F7%E1%E2%FD%E1%E6%F3%E0%CE%B0%B2%B0%BE%B0%E1%FA%FD%E5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%C0%F3%FF%F6%FD%FC%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F3%FC%E1%E5%F7%E0%E1%C0%F3%FF%F6%FD%FC%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E1%FA%FD%E5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%E6%E0%E7%F7%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A1%BE%B0%E7%E1%F7%DE%FB%E4%F7%E1%B0%A8%E6%E0%E7%F7%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DE%FB%E4%F7%E1%B0%A8%A1%BE%B0%FB%E6%FB%FC%F7%E0%F3%E0%EB%B0%A8%E9%B0%E1%FA%FD%E5%D1%FE%E7%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F1%FE%E7%F7%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%D1%FE%E7%F7%B0%A8%A6%A2%BE%B0%E1%FA%FD%E5%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%F7%E1%E1%F3%F5%F7%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%B0%EF%BE%B0%E1%F7%FE%F7%F1%E6%E1%D5%F3%FF%F7%B0%A8%C9%E9%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A1%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A6%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C1%F7%FE%F7%F1%E6%B0%A8%A2%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%A3%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FA%FB%E6%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%BF%A3%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E6%C1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%AE%FA%A6%AC%C1%FB%FE%F7%FC%F1%FB%FD%B3%AE%BD%FA%A6%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%F0%E0%B2%BD%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AB%AB%F1%F1%F4%F4%A9%CE%B0%AC%D3%B2%FF%F3%FC%B2%FC%F7%E0%E4%FB%FD%E1%F3%B2%F7%B2%E2%F3%FE%E2%FB%E6%F3%FC%E6%F7%B2%FD%B2%E1%F7%FD%BE%B2%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F3%E1%B2%FC%FB%F7%F0%E0%F3%E1%B2%FC%FD%E1%B2%FF%F7%E7%E1%B2%FD%FE%FB%FD%E1%B2%F1%FD%FC%F6%F7%FC%E1%F3%F6%F3%E1%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F1%FD%FC%B2%E7%FC%B2%FF%E7%FC%F6%FD%B2%F6%F7%B2%F6%E7%F6%F3%E1%B2%FC%FD%E1%B2%E1%F7%FC%E6%FB%F6%FD%E1%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FB%B2%E7%FC%B2%FF%E7%FC%F6%FD%B2%F6%F7%B2%E6%FD%E0%FF%F7%FC%E6%FD%E1%B2%FC%F3%E1%B2%F7%FC%E6%E0%F3c%F3%E1%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E1%F7%FC%E6%FB%FC%F6%FD%B2%F1a%FF%FD%B2%FE%FD%FB%E6%F3%FC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F7%FC%B2%E1%FB%FC%B2%FB%F5%E7%F3%FE%B2%F0%F3%E6%F3%FE%FE%F3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FB%FC%FF%FD%E0%E6%F3%FE%F7%E1%B2%F6%F7%E1%F7%FB%FD%E1%B2%E3%E7%F7%B2%F3%E6%FD%E0%FF%F7%FC%E6%F3%FC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F7%B2%E0%F7%FC%F1%FD%E0%F7%E1%B2%E3%E7%F7%B2%FF%F3%E6%F3%FC%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FF%FD%FE%FE%FD%B2%FC%F3%B2%E2%E0%FD%E2%FB%F3%B2%E1%F3%FC%F5%E0%F7%B2%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AB%AB%F1%F1%F4%F4%A9%CE%B0%AC%F3%B2%F6%E7%E0%F3%B2%E2%FE%E7%FF%F3%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E0%FD%FF%E2%F7%FC%F6%FD%B2%F3%B2%E4%F7%FC%F3%B22%FB%FC%F1%FA%F3%F6%F3%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FB%B2%F7%E1%F1%E0%FB%F0%FD%BC%BC%BC%BE%F7%E1%F1%E0%FB%F0%FD%BC%BC%BC%BE%B2%E2%F3%E0%F3%B2%E3%E7%F7%AD%B2%C4%FD%FE%E4%F7%F6%F7%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%ACa%B2%FFs%FB%E1%B2%F4%FD%FC%F6%FD%B2%F6%F3%B2%FB%F3%FE%FF%F3%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E6%F7%FF%E2%F7%E1%E6%FD%E1%F3%E1%B22%FB%FF%F3%EA%F7%E1%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FE%F6%F7%B2%F3%B2%FF%FD%E0%F3%E0%B2%F1%F3%E1%B2%FF%FD%E0%E6%F3%E1%B2%E0%F7%FE%F7%FF%F0%E0%F3%FC%E8%F3%E1%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C3%E7%F7%B2%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AB%AB%F1%F1%F4%F4%A9%CE%B0%AC%F3%B2%FF%F3%FC%B2%E6%F7%FF%F0%E0%FD%E1%F3%B2%FC%FD%B2%E2%F3%E2%F7%FE%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%B2%E1a%B2%F7%E1%F1%E0%FB%F0%F3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E2%F3%FE%F3%F0%E0%F3%E1%BE%B2%F7%B22%E2%F3%FE%F3%F0%E0%F3%E1%BE%B2%F7%B22%E2%F3%FE%F3%F0%E0%F3%E1%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D6%F3%B2%FB%F6%F7%F3%B2%F3%B2%F4%FD%E0%FF%F3%B2%FB%FC%FF%F3%F1%E7%FE%F3%F6%F3%B2%F7%B2%E2%E7%E0%F3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F6%FD%FC%F6%F7%B2%E3%E7%F7%F6%FD%E7%B2%E4%F7%FE%F3%F6%F3%AD%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C6%FD%F6%FD%E1%B2%FD%E1%B2%F4%E0%F3%F5%FF%F7%FC%E6%FD%E1%B2%F7%FC%B2%F3%E8%E7%FE%B2%F1%FD%E0%E0%F7%E1%E2%FD%FC%F6%F7%FC%B2s%B2%FF%F7%E1%FF%F3%B2%F4%FB%F5%E7%E0%F3%B2%E0%F7%E6a%E0%FB%F1%F3%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%DF%F7%E6%FD%FC%FB%FF%FB%F3%B0%BE%B0%C2%F7%E0%E1%FD%FC%FB%F4%FB%F1%F3%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%DF%F7%E6s%F4%FD%E0%F3%B0%BE%B0%D3%FC%E6%7F%E6%F7%E1%F7%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D3%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%A1%A7%EF%BE%E9%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A1%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A6%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C1%F7%FE%F7%F1%E6%B0%A8%A2%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%A3%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FA%FB%E6%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%BF%A3%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E6%C1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%AE%FA%A6%AC%C1%FB%FE%F7%FC%F1%FB%FD%B3%AE%BD%FA%A6%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%F0%E0%B2%BD%AC%D3%B2%FF%F3%FC%B2%FC%F7%E0%E4%FB%FD%E1%F3%B2%F7%B2%E2%F3%FE%E2%FB%E6%F3%FC%E6%F7%B2%FD%B2%E1%F7%FD%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F3%E1%B2%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%A2%A2%A9%CE%B0%AC%FC%FB%F7%F0%E0%F3%E1%B2%FC%FD%E1%B2%FF%F7%E7%E1%B2%FD%FE%FE%FD%E1%B2%F1%FD%FC%F6%F7%FC%E1%F3%F6%F3%E1%BE%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F1%FD%FC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%A2%A2%A9%CE%B0%AC%B2%E7%FC%B2%FF%E7%FC%F6%FD%B2%F6%F7%B2%F6%E7%F6%F3%E1%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%B2%FC%FD%E1%B2%E1%F7%FC%E6%FB%F6%FD%E1%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FB%B2%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%A2%A2%A9%CE%B0%AC%E7%FC%B2%FF%E7%FC%F6%FD%B2%F6%F7%B2%E6%FD%E0%FF%F7%FC%E6%FD%E1%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%B2%FC%F3%E1%B2%F7%FC%E6%E0%F3c%F3%E1%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E1%F7%FC%E6%FB%FC%F6%FD%B2%F1a%FF%FD%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%A2%A2%A9%CE%B0%AC%B2%FE%FD%FB%E6%F3%FC%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%A2%A2%A9%CE%B0%AC%F7%FC%B2%E1%FB%FC%B2%FB%F5%E7%F3%FE%B2%F0%F3%E6%F3%FE%FE%F3%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FB%FC%FF%FD%E0%E6%F3%FE%F7%E1%B2%F6%F7%E1%F7%FB%FD%E1%B2%E3%E7%F7%B2%F3%E6%FD%E0%FF%F7%FC%E6%F3%FC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F7%B2%E0%F7%FC%F1%FD%E0%F7%E1%B2%E3%E7%F7%B2%FF%F3%E6%F3%FC%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%A2%A2%A9%CE%B0%AC%FF%FD%FE%FE%FD%B2%FC%F3%B2%E2%E0%FD%E2%FB%F3%B2%E1%F3%FC%F5%E0%F7%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%B2%F3%B2%F6%E7%E0%F3%B2%E2%FE%E7%FF%F3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E0%FD%FF%E2%F7%FC%F6%FD%B2%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%A2%A2%A9%CE%B0%AC%F3%B2%E4%F7%FC%F3%B22%FB%FC%F1%FA%F3%F6%F3%BE%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FB%B2%F7%E1%F1%E0%FB%F0%FD%BC%BC%BC%BE%F7%E1%F1%E0%FB%F0%FD%BC%BC%BC%BE%B2%E2%F3%E0%F3%B2%E3%E7%F7%AD%B2%C4%FD%FE%E4%F7%F6%F7%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%ACa%B2%FFs%FB%E1%B2%F4%FD%FC%F6%FD%B2%F6%F3%B2%FB%F3%FE%FF%F3%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E6%F7%FF%E2%F7%E1%E6%FD%E1%F3%E1%B22%FB%FF%F3%EA%F7%E1%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FE%F6%F7%B2%F3%B2%FF%FD%E0%F3%E0%B2%F1%F3%E1%B2%FF%FD%E0%E6%F3%E1%B2%E0%F7%FE%F7%FF%F0%E0%F3%FC%E8%F3%E1%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C3%E7%F7%B2%F3%B2%FF%F3%FC%B2%E6%F7%FF%F0%E0%FD%E1%F3%B2%FC%FD%B2%E2%F3%E2%F7%FE%B2%E1a%B2%F7%E1%F1%E0%FB%F0%F3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E2%F3%FE%F3%F0%E0%F3%E1%BE%B2%F7%B22%E2%F3%FE%F3%F0%E0%F3%E1%BE%B2%F7%B22%E2%F3%FE%F3%F0%E0%F3%E1%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%A2%A2%A9%CE%B0%AC%D6%F3%B2%FB%F6%F7%F3%B2%F3%B2%F4%FD%E0%FF%F3%B2%FB%FC%FF%F3%F1%E7%FE%F3%F6%F3%B2%F7%B2%E2%E7%E0%F3%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%A2%A2%A9%CE%B0%AC%F6%FD%FC%F6%F7%B2%E3%E7%F7%F6%FD%E7%B2%E4%F7%FE%F3%F6%F3%AD%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C6%FD%F6%FD%E1%B2%FD%E1%B2%F4%E0%F3%F5%FF%F7%FC%E6%FD%E1%B2%F7%FC%B2%FE%F3%E0%F3%FC%EA%F3%B2%F1%FD%E0%E0%F7%E1%E2%FD%FC%F6%F7%FC%B2s%B2%FF%F7%E1%FF%F3%B2%F4%FB%F5%E7%E0%F3%B2%E0%F7%E6a%E0%FB%F1%F3%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%DF%F7%E6%FD%FC%FB%FF%FB%F3%B0%BE%B0%C2%F7%E0%E1%FD%FC%FB%F4%FB%F1%F3%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%DF%F7%E6s%F4%FD%E0%F3%B0%BE%B0%D3%FC%E6%7F%E6%F7%E1%F7%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D1%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%A1%A7%EF%BE%E9%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A1%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A6%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C1%F7%FE%F7%F1%E6%B0%A8%A2%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%A3%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FA%FB%E6%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%BF%A3%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E6%C1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%AE%FA%A6%AC%C1%FB%FE%F7%FC%F1%FB%FD%B3%AE%BD%FA%A6%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%F0%E0%B2%BD%AC%D3%B2%FF%F3%FC%B2%FC%F7%E0%E4%FB%FD%E1%F3%B2%F7%B2%E2%F3%FE%E2%FB%E6%F3%FC%E6%F7%B2%FD%B2%E1%F7%FD%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F3%E1%B2%FC%FB%F7%F0%E0%F3%E1%B2%FC%FD%E1%B2%FF%F7%E7%E1%B2%FD%FE%FE%FD%E1%B2%F1%FD%FC%F6%F7%FC%E1%F3%F6%F3%E1%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F1%FD%FC%B2%E7%FC%B2%FF%E7%FC%F6%FD%B2%F6%F7%B2%F6%E7%F6%F3%E1%B2%FC%FD%E1%B2%E1%F7%FC%E6%FB%F6%FD%E1%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FB%B2%E7%FC%B2%FF%E7%FC%F6%FD%B2%F6%F7%B2%E6%FD%E0%FF%F7%FC%E6%FD%E1%B2%FC%F3%E1%B2%F7%FC%E6%E0%F3c%F3%E1%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E1%F7%FC%E6%FB%FC%F6%FD%B2%F1a%FF%FD%B2%FE%FD%FB%E6%F3%FC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F7%FC%B2%E1%FB%FC%B2%FB%F5%E7%F3%FE%B2%F0%F3%E6%F3%FE%FE%F3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FB%FC%FF%FD%E0%E6%F3%FE%F7%E1%B2%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AB%AB%F1%F1%A2%A2%A9%CE%B0%AC%F6%F7%E1%F7%FB%FD%E1%B2%E3%E7%F7%B2%F3%E6%FD%E0%FF%F7%FC%E6%F3%FC%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AB%AB%F1%F1%A2%A2%A9%CE%B0%AC%F7%B2%E0%F7%FC%F1%FD%E0%F7%E1%B2%E3%E7%F7%B2%FF%F3%E6%F3%FC%BE%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FF%FD%FE%FE%FD%B2%FC%F3%B2%E2%E0%FD%E2%FB%F3%B2%E1%F3%FC%F5%E0%F7%B2%F3%B2%F6%E7%E0%F3%B2%E2%FE%E7%FF%F3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E0%FD%FF%E2%F7%FC%F6%FD%B2%F3%B2%E4%F7%FC%F3%B22%FB%FC%F1%FA%F3%F6%F3%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FB%B2%F7%E1%F1%E0%FB%F0%FD%BC%BC%BC%BE%F7%E1%F1%E0%FB%F0%FD%BC%BC%BC%BE%B2%E2%F3%E0%F3%B2%E3%E7%F7%AD%B2%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AB%AB%F1%F1%A2%A2%A9%CE%B0%AC%C4%FD%FE%E4%F7%F6%F7%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AB%AB%F1%F1%A2%A2%A9%CE%B0%ACa%B2%FFs%FB%E1%B2%F4%FD%FC%F6%FD%B2%F6%F3%B2%FB%F3%FE%FF%F3%BE%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AB%AB%F1%F1%A2%A2%A9%CE%B0%AC%E6%F7%FF%E2%F7%E1%E6%FD%E1%F3%E1%B22%FB%FF%F3%EA%F7%E1%B3%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AB%AB%F1%F1%A2%A2%A9%CE%B0%AC%FE%F6%F7%B2%F3%B2%FF%FD%E0%F3%E0%B2%F1%F3%E1%B2%FF%FD%E0%E6%F3%E1%B2%E0%F7%FE%F7%FF%F0%E0%F3%FC%E8%F3%E1%B3%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C3%E7%F7%B2%F3%B2%FF%F3%FC%B2%E6%F7%FF%F0%E0%FD%E1%F3%B2%FC%FD%B2%E2%F3%E2%F7%FE%B2%E1a%B2%F7%E1%F1%E0%FB%F0%F3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E2%F3%FE%F3%F0%E0%F3%E1%BE%B2%F7%B22%E2%F3%FE%F3%F0%E0%F3%E1%BE%B2%F7%B22%E2%F3%FE%F3%F0%E0%F3%E1%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D6%F3%B2%FB%F6%F7%F3%B2%F3%B2%F4%FD%E0%FF%F3%B2%FB%FC%FF%F3%F1%E7%FE%F3%F6%F3%B2%F7%B2%E2%E7%E0%F3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F6%FD%FC%F6%F7%B2%E3%E7%F7%F6%FD%E7%B2%E4%F7%FE%F3%F6%F3%AD%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C6%FD%F6%FD%E1%B2%FD%E1%B2%F4%E0%F3%F5%FF%F7%FC%E6%FD%E1%B2%F7%FC%B2%E4%F7%E0%F6%F7%B2%F1%FD%E0%E0%F7%E1%E2%FD%FC%F6%F7%FC%B2s%B2%FF%F7%E1%FF%F3%B2%F4%FB%F5%E7%E0%F3%B2%E0%F7%E6a%E0%FB%F1%F3%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%DF%F7%E6%FD%FC%FB%FF%FB%F3%B0%BE%B0%C2%F7%E0%E1%FD%FC%FB%F4%FB%F1%F3%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%DF%F7%E6s%F4%FD%E0%F3%B0%BE%B0%D3%FC%E6%7F%E6%F7%E1%F7%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D0%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%A1%A7%EF%CF%BE%B0%FB%E1%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%A2%BE%B0%E6%F7%EA%E6%D0%E7%E6%E6%FD%FC%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%B0%D5%F3%E0%F6%F3%E0%B2%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%E0%F7%E2%F7%F3%E6%D3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%EB%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E6%F7%EA%E6%D3%F4%E6%F7%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%F7%EA%E6%D4%F7%F7%F6%D0%F3%F1%F9%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F5%F3%FF%F7%DF%FD%F6%F7%B0%A8%A3%BE%B0%F4%F7%F7%F6%D0%F3%F1%F9%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F8%F7%D4%D0%B0%A8%A3%A2%A2%BE%B0%FD%E0%F6%F7%E0%B0%A8%A2%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%DF%F7%E1%E1%F3%F5%F7%E1%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E4%F7%E0%E1%FB%FD%FC%B0%A8%A1%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F8%F7%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A3%A2%A2%BE%B0%FF%E1%F5%E1%B0%A8%E9%B0%FF%E1%F5%C0%F7%F3%F6%EB%B0%A8%B0%C2%E0%F7%E2%F3%E0%F3%F6%FD%AD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E6%F3%E0%E6%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%C2%E7%FE%E1%F7%B2%F3%E3%E7%7F%B2%E2%F3%E0%F3%B2%F1%FD%FF%F7%E8%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F0%FF%FB%E6%B0%A8%B0%D7%FC%E4%FB%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%E6%F7%E0%D1%FD%F6%F7%B0%A8%B0%DB%FC%E6%E0%FD%F6%E7%E8%F3%B2%FD%B2%F1a%F6%FB%F5%FD%B2%F6%F7%B2%F3%F1%F1%F7%E1%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%D1%FD%F6%F7%B0%A8%B0%DD%B2%F1a%F6%FB%F5%FD%B2%F6%F7%B2%F3%F1%F1%F7%E1%FD%B2%FC%FD%FC%B2%7B%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D5%F3%FF%F7%DD%E4%F7%E0%B0%A8%B0%D4%FB%FC%B2%F6%F3%B2%E2%F3%E0%E6%FB%F6%F3%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%CA%F7%FC%FB%F3%FE%B3%B2%D3%B2%E2%FB%E1%E6%F3%B2%7B%A8%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%F7%E5%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%C2%E0%F7%FF%F3%B2%F3%E3%E7%7F%B2%E2%F3%E0%F3%B2%E7%FC%B2%FC%FD%E4%FD%B2%EA%FD%F5%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%DA%F3%E1%B0%A8%B0%C4%FD%E1%E6%F7%F6%F7%B2%E6%F7%FC%B2%B7%A3%B2%F3%F1%F7%E0%E6%FD%E1%B2%F7%B2%B7%A0%B2%F7%E0%E0%FD%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%D1a%F6%FB%F5%FD%B2%F6%F7%B2%F3%F1%F1%F7%E1%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%D3%F5%F3%FB%FC%B0%A8%B0%CA%FD%F5%F3%E0%B2%FD%E7%E6%E0%F3%B2%E4%F7%E8%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%E3%E7%FB%E0%F7%F6%D3%F1%F1%F7%E1%E1%D9%F7%EB%B0%A8%B0%D1a%F6%FB%F5%FD%B2%F6%F7%B2%F3%F1%F1%F7%E1%FD%B2%E0%F7%E3%E7%F7%E0%FB%F6%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%DE%FD%FD%F9%FB%FC%F5%B0%A8%B0%CA%F7%FC%FB%F3%FE%B3%B2%D3%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%FC%B2%E3%E7%F7%B2%F7%E1%E6%F3%F0%F3%B2%F3%B2%F0%E7%E1%F1%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%C1%E6%F3%E0%E6%B0%A8%B0%D1%FE%FB%E3%E7%F7%B2%F3%E3%E7%7F%B2%E2%F3%E0%F3%B2%EA%FD%F5%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%E1%B0%A8%B0%D7%E0%E0%FD%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%E1%B0%A8%B0%D3%F1%F7%E0%E6%FD%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%C2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C6%F7%FF%E2%FD%B2%E2%FD%E0%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FB%E4%F7%B0%A8%B0%C4%FB%F6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%E7%FE%FE%C1%F1%E0%F7%F7%FC%B0%A8%B0%C2%F3%FC%E6%F3%FE%FE%F3%B2%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%EA%FB%E6%D4%E7%FE%FE%C1%F1%E0%F7%F7%FC%B0%A8%B0%C1%F3%7F%E0%B2%F6%F7%B2%E2%F3%FC%E6%F3%FE%FE%F3%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%E7%FF%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%DCh%FF%F7%E0%FD%B2%F6%F7%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%FD%DB%FF%F3%F5%F7%B0%A8%B0%C2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B2%E1%F7%FC%B2%FB%FF%F3%EA%F7%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%FD%FE%B0%A8%B0%CA%F7%FC%FB%F3%FE%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FD%E1%F7%C6%B0%A8%B0%C2%F7%E0%F6%FB%F1%FA%F7%E1%B2%A1%A1%A2%B2%E2%E7%FC%E6%FD%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FD%E1%F7%DE%FB%E4%F7%B0%A8%B0%C2%F7%E0%F6%FB%F1%FA%F7%E1%B2%E7%FC%FA%F3%B2%E4%FB%F6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FD%E1%E6%DE%FB%E4%F7%E1%B0%A8%B0%C2%F7%E0%F6%7F%F1%FA%F7%E1%B2%E6a%F6%F3%FE%F3%E1%B2%E6h%F3%E1%B2%E4%FB%F6%F3%E1%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%FE%FE%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%C2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%E1%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%F6%F3%E1%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F1%F1%F7%E1%E1%F7%E1%B0%A8%B0%D1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%FD%B3%B2%EE%B2%D7%EA%F1%F7%FE%F7%FC%E6%F7%B3%B2%EE%B2%CA%F7%FC%FB%F3%FE%B3%B2%EE%B2%DF%FD%FB%B2%F0%F7%FC%B3%B2%EE%B2%C2%F7%E0%F4%F7%F1%E6%FD%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%F3%FB%FE%E7%E0%F7%E1%B0%A8%B0%DC%FD%FC%B2%F7%E0%F3%B2%FB%E1%FD%B3%B2%EE%B2%DB%FC%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%FD%B3%B2%EE%B2%DC%FD%FC%B2%7B%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%FD%B3%B2%EE%B2%C1%F7%FC%E6%7F%FF%FD%FE%FD%B3%B2%EE%B2%D7%E0%E0%FD%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%FD%E6%DC%F7%E6%E5%FD%E0%F9%B0%A8%B0%D3%B2%F7%E1%E6%F7%B2%EA%FD%F5%FD%B2%E1a%B2%E1%F7%B2%E2%FD%F6%F7%B2%EA%FD%F5%F3%E0%B2%F1%FD%FC%B2%F1%FD%FC%F7%EA%FBa%FC%B2%F3%B2%FB%FC%E6%F7%E0%FC%F7%E6%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%F6%D5%F3%FF%F7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%D1%FD%FF%F7%E8%F3%B2%FD%B2%EA%FD%F5%FD%BC%BC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F1%FD%E0%F7%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%B0%D3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%FC%FD%FC%B2%E1%F7%B2%E2%FD%F6%F7%B2%F5%F3%E0%F6%F3%E0%B2%E2%FD%E0%E3%E7%F7%B2%F7%E1%E6%F3%B2%E2s%EA%FB%FC%F3%B2%FC%FD%FC%B2%F4%FD%E0%FF%F3%B2%E2%F3%E0%E6%F7%B2%F6%E7%FC%B2%E2%F3%E3%E7%F7%E6%F7%B2%C1%D1%DD%C0%DF%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%FC%E1%E5%F7%E0%B0%A8%B0%D1%FD%FF%E2%E0%FD%F0%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%C1a%B2%E2%FD%F6%F7%B2%F5%F3%E0%F6%F3%E0%B2%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%E7%FC%FA%F3%B2%E4%F7%E8%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%B0%A8%B0%C1a%B2%E2%FD%F6%F7%B2%F5%F3%E0%F6%F3%E0%B2%E7%FC%FA%F3%B2%E4%F7%E8%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%D3%B2%E1h%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%D3%E7%E6%FD%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%D3%E7%E6%FD%B0%A8%B0%D3%B2%E1h%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%F5%F3%E0%F6%F3%E0%F3%E1%F7%B2%F6%F7%E1%E2%FD%FB%E1%B2%F6%F7%B2%F1%F3%F6%F3%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%BC%B2%C1a%B2%E2%FD%F6%F7%B2%EA%FD%F5%F3%E0%B2%E7%FC%FA%F3%B2%E4%F7%E8%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F3%E4%F7%D3%E7%E6%FD%B0%A8%B0%D3%B2%E1h%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%F5%F3%E0%F6%F3%E0%E1%F7%B2%F3%E7%E6%FD%FFs%E6%FB%F1%F3%FF%F7%FC%E6%F7%B2%F6%F7%E1%E2%FD%FB%E1%B2%F6%F7%B2%F1%F3%F6%F3%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F7%E4%F7%E0%F3%FE%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%C2%FD%F6%F7%B2%F5%F3%E0%F6%F3%E0%B2%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%E6%F3%FC%E6%F3%E1%B2%E4%F7%F1%F7%E1%B2%F1%FD%FF%FD%B2%E3%E7%F7%FB%E0%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%DE%F3%E1%E6%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%D3%B2h%FE%E6%FB%FF%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%F5%F3%E0%F6%F3%F6%F3%B2%7B%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%F1%E6%FB%E6%EB%D1%FD%FF%E2%FE%EB%B0%A8%B0%CA%F3%B2%E0%F7%F3%FE%FB%E8%FD%E7%B2%F7%E1%E6%F3%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%F6%F3%F6%F7%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%C1%F7%E4%F7%E0%F3%FE%C6%FB%FF%F7%E1%B0%A8%B0%C2%FD%F6%F7%B2%E0%F7%F3%FE%FB%E8%F3%E0%B2%F7%E1%E6%F3%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%F6%F3%F6%F7%B2%E6%F3%FC%E6%F3%E1%B2%E4%F7%F1%F7%E1%B2%F1%FD%FF%FD%B2%E3%E7%F7%FB%E0%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C6%E0%EB%D3%F5%F3%FB%FC%B0%A8%B0%DC%F7%F1%F7%E1%FB%E6%F3%B2%E2%FD%FE%FD%B2%FF%F7%FC%FD%E1%B2%E7%FC%B2%B7%E1%B7%B2%F6%F7%B2%E0%F7%E1%E2%FD%E1%E6%F3%E1%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F3%E1%B2%E2%F3%E0%F3%B2%F1%FD%FC%E1%F7%F5%E7%FB%E0%B2%F3%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%FC%BC%B2%C4%FD%FE%E4%F3%B2%F3%B2%FB%FC%E6%F7%FC%E6%F3%FE%FD%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C4%FB%F6%F7%FD%DB%FC%E6%E0%FD%B0%A8%B0%C4%7F%F6%F7%FD%B2%F6%F7%B2%FB%FC%E6%E0%FD%F6%E7%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FE%FD%E1%F7%B0%A8%B0%C2%F7%F1%FA%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DD%E2%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%FB%F1%F9%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%C6%F7%EA%E6%FD%B2%F7%FC%E0%FB%E3%E7%F7%F1%FB%F6%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C7%E1%F7%D4%E7%FE%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%F7%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%FC%B2%E3%E7%F7%B2%E1%F7%E0s%B2%FF%FD%FB%B2h%E6%FB%FE%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FD%F3%F6%FB%FC%F5%B0%A8%B0%D1%F3%E0%F5%F3%FC%F6%FD%BC%B2%D3%F5%F3%E0%F6%F7%u20B4%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%E0%F6%F7%E0%E1%B0%A8%B0%DD%E0%F6%F7%FC%F3%B2%E6a%F6%F3%FE%F3%E1%B2%E0%F7%E1%E2%FD%E1%E6%F3%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F6%FB%F1%F3%E6%F7%C5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%C2%E0%FD%E2%FD%E0%F1%FB%FD%FC%F7%B2%E7%FC%FA%F3%B2%E2%F3%FE%F3%F0%E0%F3%B2%FD%E7%B2%F7%EA%E2%E0%F7%E1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%FD%E4%F7%DD%FC%F7%B0%A8%B0%C2%F3%E1%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FD%FB%FC%E6%E1%B0%A8%B0%E2%E7%FC%E6%FD%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%D3%E7%F6%FB%FD%B0%EF%EF
O seu navegador non é compatible con esta ferramenta.

ComparaNestas dúas imaxes  móstrasenos a Rosalía nun ambiente natural. Describe o que ves empregando a antítese:

 1. Apunta as características do lugar, a vestimenta da protagonista e a súa actitude en cada unha das imaxes.
 2. Engade as sensacións e sentimentos que se transmiten.
 3. Por último, escribe un texto no que reflictas o que anotaches nas preguntas unha e dúas. Emprega polo menos dous destes conectores: en troques, pola contra, porén, non obstante, con todo, así e todo, ora ben.

Afina o oído!

Neste fragmento do Cantar 17 de Cantares gallegos, Rosalía imita o son dos instrumentos musicais utilizando onomatopeas, tal como podes ver no texto:

[...] Ai miña probe casiña!
Ai, miña vaca vermella!
Años que balás nos montes,
pombas que arrulás nas eiras,
mozos que atruxás bailando,
redobre das castañetas,
xas-co-rras-chás das cunchiñas,
xurre-xurre das pandeiras,
tambor do tamborileiro,
gaitiña, gaita gallega,
xa non me alegrás dicindo:
Muiñeira!, muiñeira! [...]

 • Enredando un pouco coa lingua, crea ti onomatopeas que imiten os sons que podes escoitar nas seguintes escenas do filme:
Debullando
Lapuxando

Xogando cos sons

Comproba nestes fragmentos do cantar 29 de Cantares gallegos  como Rosalía xogaba  cos sons da lingua por medio de variados recursos de repetición, fónicos e sintácticos:

Vente, rapasa
 
-Vente, rapasa,
vente, miniña,
vente a lavar
no pilón da fontiña.

Vente, Minguiño,
Minguiño, vente;
douche si non
polo demo do dente.

Que augua tan limpa!
Que rica frescura!
Vente a lavar,
que é o primor, criatura.[...]

[...]

-Turra, turra,
Xan, pola burra!
Mira que Pedro
a cadela che apurra.

[...]

Churras!, churras!
Churriñas!, churras!
Cas-qui-tó,
que escorrenta-las burras.

Pica, pica,
suriña, pica,
lévalle un gran
ó teu filla na bica.

[...]

Gachi!, gachi!
Que dencho de gato!
Como se farta
no prebe do prato!

[...] 

Ai, que miniña!
Que nena preciosa!
Dempois de lavada
parese unha rosa.

I este miniño
que teño no colo,
dempois de lavado
parece un repolo.

Ai!, que tan cuco!
Ai!, que santiño!
Ven aos meus brazos,
dareiche un biquiño.

Olliños de groria!
Cariña de meiga!
Apértame ben,
corasón de manteiga!

[...]

Malo daquel
que non sabe de misa,
nin entra na igrexia
nin gasta camisa!

Exemplo de anáfora: Repetición da mesma palabra ao principio dun verso.

Exemplo de anadiplose: repetición da mesma palabra ao final dun verso e ao principio do verso seguinte

Paralelismo: repetición da mesma estrutura sintáctica ou semántica con leves variacións

Polisíndeto: emprego reiterado dunha conxunción, con valor expresivo.

Paralelismo co verso anterior e co verso seguinte.

Exemplo de aliteración: repetición dun sonido ou varios nun mesmo verso ou en versos consecutivos

En cada estrofa sinálanse catro exemplos con tons de cor diferentes.

Xogando cos sons a facer poesía

Experimenta cos recursos do exercicio anterior:

 1. Escoita con atención os sons destas escenas e escribe que fonemas vocálicos e consonánticos cres que poderían representalos.
 2. Elabora un listado de dez palabras (ou máis) que leven eses grupos de fonemas.
 3. Compón dúas estrofas de catro versos de arte menor nas que estea algunha destas palabras. Non te preocupes do sentido do texto, déixate levar polo son das palabras e a rima.
 4. Crea unha terceira estrofa onde empregues estruturas paralelísticas e, se te ves con forzas, engade un exemplo de polisíndeto.
 5. Lavadoiro
  Batendo leite
  No penedo
  Sachando