Saltar navegación

A literatura da época: tradición e innovación en Rosalía

 

O equilibrio entre o seguimento da tradición literaria popular e culta en que se enmarca a obra poética de Rosalía de Castro e a exploración de novos temas, perspectivas e formas literarias é unha das claves para entender a súa aceptación e pervivencia. Nas seguintes tarefas tentaremos definir e practicar, con exemplos para cada un dos trazos que se mencionan, as características que se consideran tradicionais e cales se consideran innovadoras.

Elementos tradicionais

1. Imos comezar pola métrica e a voz poética:

Busca "A probiña, que está xorda ...!" de Follas novas, comproba as características que o relacionan cun romance e coméntaas oralmente na clase:

métrica popular  

poema narrativo

2. Continuamos coa temática e a ambientación costumista:

Le "Nosa Señora da Barca" de Cantares gallegos e fai unha reportaxe xornalística  a partir dos datos que se desprenden da descrición poética.

Podes seguir este exemplo:

Romaría da virxe da Barca

3. E por último, no  seguinte exercicio, identifica os tópicos literarios.

Rima asonante nos pares, predominan os octosílabos aínda que tamén se introducen versos de menor medida para reproducir a viveza do intercambio oral dos diálogos.

Comezo in medias res, a alternancia entre voz narrativa e diálogo en estilo directo e ausencia nalgunhas partes do verbo introdutorio.

Cae no tópico axeitado

Pregunta

Con que tópico literario relacionarías "Cantan os galos pró día" de Cantares gallegos?

Respostas

A separación dos amantes ao amencer

O paso do tempo (tempus fugit)

Ubi sunt?

Carpe diem

Retroalimentación

Pregunta

Con que tópico literario relacionarías "Alá pola alta noite" de Follas novas?

Respostas

O paso do tempo (tempus fugit)

Carpe diem

A separación dos amantes ao amencer

Ubi sunt?

Retroalimentación

Pregunta

Con que tópico literario relacionarías "Como chove miudiño" de Cantares gallegos e o poema XIV de "Vaguedás" de Follas novas.

Respostas

Ubi sunt?

A separación dos amantes ao amencer.

O paso do tempo (tempus fugit)

Carpe diem

Retroalimentación

Elementos innovadores

Do mesmo xeito que atopamos numerosos elementos tradicionais, agora imos centrarnos nos elementos innovadores:

- Polifonía e descentralización das voces poéticas.

- O intimismo radical ligado a combinacións métricas innovadoras.

- A perspectiva  feminina.

- A vontade de análise social.

- A experimentación das posibilidades estilísticas da lingua popular.

Nas seguintes tarefas imos identificar cada un destes trazos innovadores nos poemas propostos.

Polifonía

Pregunta

Di quen está falando nos seguintes versos do poema "A probiña que está xorda ...!" de Follas novas:

"Alá enriba da montaña,
sai fume das chamineas...
Valor, meu corpiño vello.[...]

Respostas

A vella mendiga

Un narrador en terceira persoa omnisciente

Un narrador en primeira persoa

Outros personaxes anónimos

Pregunta

E nestes?

[...] I a vella vai, sube, sube
a costa do Mar de Ovellas,
cun ollo posto no chan
i outro onde as casas fomegan. [...]

Respostas

Un narrador en terceira persoa omnisciente

A vella mendiga

Un narrador en primeira persoa

Outros personaxes anónimos

Pregunta

E neste?

[...] -Un xa caíu... Foi un home...
Ela venceu, venceu ela!
Ben pola nena bonita!
Que vivan as montañesas!
Que vivan, pois loitar saben!
-Si fixo trampa! -el contesta
avergonzado-: foi trampa,
que si non, nin cen como ela.
-Que trampa nin que morcegos...?
Vencinte...
-Non.
-Si.
-Me venzas! [...]

Respostas

Outros personaxes anónimos

A vella mendiga

Un narrador en terceira persoa omnisciente

Un narrador en primeira persoa

Habilitar JavaScript

Métrica

Comproba  que combinacións métricas hai nestes poemas:

"Unha vez tiven un cravo", Follas novas

"Cabe das flores", Follas novas

"Bos amores",  Follas novas

 

Unha vez tiven un cravo cravado no corazón, i eu non me acordo xa si era aquel cravo de ouro, de ferro ou de amor. Sóio sei que me fixo un mal tan fondo, que tanto me atormentóu, que eu día e noite sin cesar choraba cal choróu Madalena na Pasión. "Señor, que todo o podedes -pedinlle unha vez a Dios-, daime valor para arrincar dun golpe cravo de tal condición." E doumo Dios, e arrinquéino; mais... ¿quén pensara...? Despóis xa non sentín máis tormentos nin soupen qué era delor; soupen só que non sei qué me faltaba en donde o cravo faltóu, e seica, seica tiven soidades daquela pena... ¡Bon Dios! Este barro mortal que envolve o esprito ¡quén o entenderá, Señor...!

Cabe das froles a nena Cabe das froles a nena canta alegre o seu cantar, i é branca comoa azucena, pálida como o luar. E onde a boquiña, un lunar gracioso lle dou Dios, tan feito, tanto, que é de todos o encanto. Cor de luar..., ¡qué cor lindo!, uns ollos cal noite escura, labios que falan sorrindo, i aquel sinal... Fermosura máis, non cabe en criatura que a Dios quixo darche, linda rosa, doce, casta e preciosa.

Análise social

Cales son as causas polas que o protagonista ten que abandonar a súa casa e a súa terra no poema "Adios, ríos; adios, fontes", Cantar 15 de Cantares gallegos?

Experimentación estilística

Le o cantar 27 de Cantares gallegos e repara nas expresións sinaladas. Escolle cal dos trazos estilísticos da lingua popular se utilizan para cada cor e preme sobre o botón "responder"

undefined
%E9%B0%F3%E1%FB%F5%FC%F3%E6%E7%E0%F3%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%C1%F7%FE%F7%F1%F1%FB%FD%FC%F3%B0%BE%B0%F7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%FB%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%E6%F3%E0%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%D7%EA%F7%B0%A8%B0%B7%A1%D1%E2%B7%A1%D7%DE%F7%B7%A0%A2%FD%B7%A0%A2%F1%F3%FC%E6%F3%E0%B7%A0%A2%A0%A5%B7%A0%A2%F6%F7%B7%A0%A2%B7%A1%D1%F7%FF%B7%A1%D7%D1%F3%FC%E6%F3%E0%F7%E1%B7%A0%A2%F5%F3%FE%FE%F7%F5%FD%E1%B7%A1%D1%BD%F7%FF%B7%A1%D7%B7%A0%A2%F7%B7%A0%A2%E0%F7%E2%F3%E0%F3%B7%A0%A2%FC%F3%E1%B7%A0%A2%F7%EA%E2%E0%F7%E1%FB%B7%D4%A1%FC%E1%B7%A0%A2%E1%FB%FC%F3%FE%F3%F6%F3%E1%BC%B7%A0%A2%D7%E1%F1%FD%FE%FE%F7%B7%A0%A2%F1%F3%FE%B7%A0%A2%F6%FD%E1%B7%A0%A2%E6%E0%F3%E8%FD%E1%B7%A0%A2%F7%E1%E6%FB%FE%B7%D7%D6%E1%E6%FB%F1%FD%E1%B7%A0%A2%F6%F3%B7%A0%A2%FE%FB%FC%F5%E7%F3%B7%A0%A2%E2%FD%E2%E7%FE%F3%E0%B7%A0%A2%E1%F7%B7%A0%A2%E7%E6%FB%FE%FB%E8%F3%FC%B7%A0%A2%E2%F3%E0%F3%B7%A0%A2%F1%F3%F6%F3%B7%A0%A2%F1%FD%E0%B7%A0%A2%F7%B7%A0%A2%E2%E0%F7%FF%F7%B7%A0%A2%E1%FD%F0%E0%F7%B7%A0%A2%FD%B7%A0%A2%F0%FD%E6%B7%D4%A1%FC%B7%A0%A2%B7%A0%A0%E0%F7%E1%E2%FD%FC%F6%F7%E0%B7%A0%A0%B7%A1%D1%BD%E2%B7%A1%D7%B7%A2%D3%B7%A1%D1%E2%B7%A1%D7%B7%A1%D1%BD%E2%B7%A1%D7%B0%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%C1%F7%FE%F7%F1%F1%FB%FD%FC%F3%B2%F3%E1%B2%E0%F7%E1%E2%FD%E1%E6%F3%E1%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F3%E1%B2%F7%B2%E2%E7%FE%E1%F3%B2%E1%FD%F0%E0%F7%B2%FD%B2%F0%FD%E6a%FC%B2%CE%B0%E0%F7%E1%E2%FD%E1%E6%F3%E0%CE%B0%B2%B0%BE%B0%E1%FA%FD%E5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%E6%E0%E7%F7%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%C0%F3%FF%F6%FD%FC%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F3%FC%E1%E5%F7%E0%E1%C0%F3%FF%F6%FD%FC%B0%A8%E6%E0%E7%F7%BE%B0%E1%FA%FD%E5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A1%BE%B0%E7%E1%F7%DE%FB%E4%F7%E1%B0%A8%E6%E0%E7%F7%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DE%FB%E4%F7%E1%B0%A8%A1%BE%B0%FB%E6%FB%FC%F7%E0%F3%E0%EB%B0%A8%E9%B0%E1%FA%FD%E5%D1%FE%E7%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F1%FE%E7%F7%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%D1%FE%E7%F7%B0%A8%A6%A2%BE%B0%E1%FA%FD%E5%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%F7%E1%E1%F3%F5%F7%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%B0%EF%BE%B0%E1%F7%FE%F7%F1%E6%E1%D5%F3%FF%F7%B0%A8%C9%E9%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A1%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A6%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C1%F7%FE%F7%F1%E6%B0%A8%A2%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%A3%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FA%FB%E6%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%BF%A3%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%D0%E0%F3%E4%FD%B3%B3%B3%B3%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%D6s%FE%FE%F7%B2%FD%E7%E6%E0%F3%B2%E4%F7%E8%B3%B3%B3%B3%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E6%C1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%AE%E2%AC%C3%E7%F7%B2%E6%F7%FC%B2%FD%B2%FF%FD%E8%FD%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D3%FB%B3%B2%BE%B2%E3%E7%F72%B2%E6%F7%E0s%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C2%FD%FC%FF%F7%B2%F3%F5%FD%E0%F3%B2%E7%FC%FA%F3%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%F1%F1%A9%CE%B0%AC%B2%F1%F3%E0%F3%B2%F6%F7%B2%FB%FC%E4%F7%E0%FC%FD%BE%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F6%F7%E1%E2%FD%FB%E1%B2%FC%F3%B2%F4%FB%F3%F6%F3%BE%B2%E1%FD%FC%E0%FB%E1%F3%E1%B2%F6%F7%B2%E6%F3%FE%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C3%E7%F7%E0%B2%E3%E7%F7%B2%F0%F3%FB%FE%F7%B2%F1%FD%FC%B2%F7%FE%B2%FC%FD%B2%FF%E7%7Fc%FD%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FB%B2%F3%FEa%B2%E2%FD%FE%F3%B2%E4%FB%FE%F3%B2%FC%FB%FC%B2%F4%F3%FE%F3%B2%E3%E7%FB%E1%F3%FB%E1%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C3%E7%F7%B2%E6%F7%FC%B2%FD%B2%FF%FD%E8%FD%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C2%FD%FB%E1%BC%BC%BC%B2%E3%E7%F7%B2%E6%F7%E0s%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC2%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C7%FC%FA%F3%E1%B2%E4%F7%F1%F7%E1%BE%B2%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%F1%F1%A9%CE%B0%AC%F1%F3%FC%F1%FBc%FD%B2%F6%F7%B2%F1%F7%F5%FD%BE%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E2%FD%E0%B2%FD%FC%F6%F7%B2%F7%E7%B2%F3%FC%F6%F3%E0%F7%B2%E1%F7%F5%E7%7F%FC%F6%FD%FF%F7%B2%E4%F3%FB%A9%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FC%FB%FC%B2%FA%F3%FB%B2%E1%FB%E6%FB%FD%B2%F6%FD%FC%F6%F7%B2%F7%E7%B2%FC%FD%FC%B2%F3%E6%FD%E2%F72%AE%F0%E0%B2%BD%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%F1%F1%A9%CE%B0%AC%E7%FC%B2%D0%E0%F3%E1%B2%F1%FD%FC%B2%F1%FB%E0%FD%FE%F3%E1%B2%FB%B2%FD%E1%B2%E8%FD%F1%FD%E1%B2%FC%F3%B2%FF%F3%FC%BC%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D3%FB%BE%B2%E3%E7%F7%B2%FF%FD%F1%FBc%FD%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D3%FB%BE%B2%E3%E7%F7%B2%E0%F3%E2%F3%E8%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC2%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%DC%FD%E7%E6%E0%FD%B2%FB%FC%E1%E6%F3%FC%E6%F7%BE%B2%FF%FB%E0s%B2%E3%E7%F7%B2%F4%F3%F1%FA%F7%FC%F6%F3%B3%A8%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F3%E6%E0%E7%EA%FD%E1%B2%E3%E7%F7%B2%F3%E1%FD%FF%F0%E0%F3%FC%B2a%B2%FF%F7%E1%FF%FD%B2%FE%E7%F5%F3%E0%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D0%E0%E0%E0%B3%B3%B3%BE%B2%E2%F3%E0%F7%F1%F7%B2%E3%E7%F7%B2%E2%F3%E1%F3%B2%E1%FD%F0%F7%E0%F0%FD%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FF%F3%FC%F6%F3%FC%F6%FD%B2%FC%FD%E1%B2%FA%FD%FF%F7%E1%B2%E1%E7%B2%E0%F7%F3%FE%B2%FF%F3%EA%F7%E1%E6s%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%DF%FD%F1%FBc%FD%BE%B2%F7%E1%B2%E6%FD%FE%FD%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D3%FB%B3%BE%E1%FB%B2%FD%B2%E1%F7%E0s%E1%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D7%E7%B2%FC%FD%FC%B2%E2%FD%F6%FD%B2%F7%FC%E6%F7%FC%F6%F7%E0%BE%B2%FF%F7%E7%B2%F3%FF%FD%E0%F7%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%F1%F1%A9%CE%B0%AC%E3%E7%F7%B2%F3%FB%E0%FBc%FD%E1%B2%E6%F7%B2%FE%F7%E4%F3%FC%BE%B2%E3%E7%F7%B2%F3%FB%E0%FBc%FD%E1%B2%E6%F7%B2%E6%E0%F3%FC%BE%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FC%FB%FC%B2%E6%F3%FF%E2%FD%E7%F1%FD%B2%F1%F3%FE%B2%EA%F7%FB%E6%FD%B2%E6%F7%B2%F1%F3%F6%E0%F3%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E6%E0%F3%E6s%FC%F6%FD%E1%F7%BE%B2%FF%FD%E8%FD%BE%B2%F6%FD%B2%E6%F7%E7%B2%FC%F3%FF%FD%E0%F3%E0%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D3%FB%B3%B2%D6%FB%FD%E1%B2%FF%F7%B2%FE%FB%F0%E0%F7%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F6%F7%B2%E6%FB%BE%B2%F0%FD%FC%B2%D0%E0%F3%E1%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC2%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C3%E7%F7%B2%FC%FD%B2%FF%F7%E7%B2%F7%FC%E6%F7%FC%F6%F7%E0%B2%E6%F7%B2%F3%F1%FD%FF%E2%F3%E0%FD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%ACa%B2%FF%F7%E1%FBc%FD%B2%F6%F7%B2%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%F1%F1%A9%CE%B0%AC%FF%F3%E0%E8%FD%B2%FF%F3%E0%E8%F3%FE%A8%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%F1%F1%A9%CE%B0%AC%E2%FD%FE%F3%B2%FF%F3cs%FC%BE%B2%F1%F3%E0%FBc%F3%B2%F6%F7%B2%E0%FD%E1%F3%E1%BE%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%F1%F1%A9%CE%B0%AC%E2%FD%FE%FD%B2%E6%F3%E0%F6%F7%BE%B2%F1%F3%E0%F3%B2%F6%F7%B2%F1%F3%FC%BC%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%DF%F3%FE%F3%B2%EA%E7%FC%E6%F3%FC%E8%F3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F4%F3%F1%F7%FF%FD%E1%B3%B2%D3%FB%B3%B3%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D7%CA%C2%D7%C0%DB%DF%D7%DC%C6%D3%D1%DBA%DC%B2%D7%C1%C6%DB%DE_%C1%C6%DB%D1%D3%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%D4%E0%F3%E1%F7%E1%B2%F4%F7%FB%E6%F3%E1%B2%F7%B2%E0%F7%F4%E0s%FC%E1%B0%BE%B0%DD%FC%FD%FF%F3%E6%FD%E2%F7%F3%E1%B0%BE%B0%C0%F7%E2%F7%E6%FB%F1%FBa%FC%E1%B0%BE%B0%D7%EA%E2%E0%F7%E1%FBa%FC%E1%B2%FA%E7%FF%FD%E0%7F%E1%E6%FB%F1%F3%E1%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D3%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%A1%A7%EF%BE%E9%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A1%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A6%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C1%F7%FE%F7%F1%E6%B0%A8%A2%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%A3%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FA%FB%E6%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%BF%A3%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%D0%E0%F3%E4%FD%B3%B3%B3%B3%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%D6s%FE%FE%F7%B2%FD%E7%E6%E0%F3%B2%E4%F7%E8%B3%B3%B3%B3%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E6%C1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AB%AB%F1%F1%A2%A2%A9%CE%B0%AC%C3%E7%F7%B2%E6%F7%FC%B2%FD%B2%FF%FD%E8%FD%AD%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D3%FB%B3%B2%BE%B2%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AB%AB%F1%F1%A2%A2%A9%CE%B0%AC%E3%E7%F72%B2%E6%F7%E0s%AD%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C2%FD%FC%FF%F7%B2%F3%F5%FD%E0%F3%B2%E7%FC%FA%F3%B2%F1%F3%E0%F3%B2%F6%F7%B2%FB%FC%E4%F7%E0%FC%FD%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F6%F7%E1%E2%FD%FB%E1%B2%FC%F3%B2%F4%FB%F3%F6%F3%BE%B2%E1%FD%FC%E0%FB%E1%F3%E1%B2%F6%F7%B2%E6%F3%FE%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C3%E7%F7%E0%B2%E3%E7%F7%B2%F0%F3%FB%FE%F7%B2%F1%FD%FC%B2%F7%FE%B2%FC%FD%B2%FF%E7%7Fc%FD%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FB%B2%F3%FEa%B2%E2%FD%FE%F3%B2%E4%FB%FE%F3%B2%FC%FB%FC%B2%F4%F3%FE%F3%B2%E3%E7%FB%E1%F3%FB%E1%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AB%AB%F1%F1%A2%A2%A9%CE%B0%AC%C3%E7%F7%B2%E6%F7%FC%B2%FD%B2%FF%FD%E8%FD%AD%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C2%FD%FB%E1%BC%BC%BC%B2%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AB%AB%F1%F1%A2%A2%A9%CE%B0%AC%E3%E7%F7%B2%E6%F7%E0s%AD%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC2%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C7%FC%FA%F3%E1%B2%E4%F7%F1%F7%E1%BE%B2%F1%F3%FC%F1%FBc%FD%B2%F6%F7%B2%F1%F7%F5%FD%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E2%FD%E0%B2%FD%FC%F6%F7%B2%F7%E7%B2%F3%FC%F6%F3%E0%F7%B2%E1%F7%F5%E7%7F%FC%F6%FD%FF%F7%B2%E4%F3%FB%A9%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FC%FB%FC%B2%FA%F3%FB%B2%E1%FB%E6%FB%FD%B2%F6%FD%FC%F6%F7%B2%F7%E7%B2%FC%FD%FC%B2%F3%E6%FD%E2%F72%AE%F0%E0%B2%BD%AC%E7%FC%B2%D0%E0%F3%E1%B2%F1%FD%FC%B2%F1%FB%E0%FD%FE%F3%E1%B2%FB%B2%FD%E1%B2%E8%FD%F1%FD%E1%B2%FC%F3%B2%FF%F3%FC%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AB%AB%F1%F1%A2%A2%A9%CE%B0%AC%D3%FB%BE%B2%E3%E7%F7%B2%FF%FD%F1%FBc%FD%B3%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%AB%AB%F1%F1%A2%A2%A9%CE%B0%AC%D3%FB%BE%B2%E3%E7%F7%B2%E0%F3%E2%F3%E8%B3%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC2%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%DC%FD%E7%E6%E0%FD%B2%FB%FC%E1%E6%F3%FC%E6%F7%BE%B2%FF%FB%E0s%B2%E3%E7%F7%B2%F4%F3%F1%FA%F7%FC%F6%F3%B3%A8%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F3%E6%E0%E7%EA%FD%E1%B2%E3%E7%F7%B2%F3%E1%FD%FF%F0%E0%F3%FC%B2a%B2%FF%F7%E1%FF%FD%B2%FE%E7%F5%F3%E0%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D0%E0%E0%E0%B3%B3%B3%BE%B2%E2%F3%E0%F7%F1%F7%B2%E3%E7%F7%B2%E2%F3%E1%F3%B2%E1%FD%F0%F7%E0%F0%FD%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FF%F3%FC%F6%F3%FC%F6%FD%B2%FC%FD%E1%B2%FA%FD%FF%F7%E1%B2%E1%E7%B2%E0%F7%F3%FE%B2%FF%F3%EA%F7%E1%E6s%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%DF%FD%F1%FBc%FD%BE%B2%F7%E1%B2%E6%FD%FE%FD%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D3%FB%B3%BE%E1%FB%B2%FD%B2%E1%F7%E0s%E1%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D7%E7%B2%FC%FD%FC%B2%E2%FD%F6%FD%B2%F7%FC%E6%F7%FC%F6%F7%E0%BE%B2%FF%F7%E7%B2%F3%FF%FD%E0%F7%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E3%E7%F7%B2%F3%FB%E0%FBc%FD%E1%B2%E6%F7%B2%FE%F7%E4%F3%FC%BE%B2%E3%E7%F7%B2%F3%FB%E0%FBc%FD%E1%B2%E6%F7%B2%E6%E0%F3%FC%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FC%FB%FC%B2%E6%F3%FF%E2%FD%E7%F1%FD%B2%F1%F3%FE%B2%EA%F7%FB%E6%FD%B2%E6%F7%B2%F1%F3%F6%E0%F3%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E6%E0%F3%E6s%FC%F6%FD%E1%F7%BE%B2%FF%FD%E8%FD%BE%B2%F6%FD%B2%E6%F7%E7%B2%FC%F3%FF%FD%E0%F3%E0%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D3%FB%B3%B2%D6%FB%FD%E1%B2%FF%F7%B2%FE%FB%F0%E0%F7%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F6%F7%B2%E6%FB%BE%B2%F0%FD%FC%B2%D0%E0%F3%E1%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC2%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C3%E7%F7%B2%FC%FD%B2%FF%F7%E7%B2%F7%FC%E6%F7%FC%F6%F7%E0%B2%E6%F7%B2%F3%F1%FD%FF%E2%F3%E0%FD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%ACa%B2%FF%F7%E1%FBc%FD%B2%F6%F7%B2%FF%F3%E0%E8%FD%B2%FF%F3%E0%E8%F3%FE%A8%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E2%FD%FE%F3%B2%FF%F3cs%FC%BE%B2%F1%F3%E0%FBc%F3%B2%F6%F7%B2%E0%FD%E1%F3%E1%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E2%FD%FE%FD%B2%E6%F3%E0%F6%F7%BE%B2%F1%F3%E0%F3%B2%F6%F7%B2%F1%F3%FC%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%DF%F3%FE%F3%B2%EA%E7%FC%E6%F3%FC%E8%F3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F4%F3%F1%F7%FF%FD%E1%B3%B2%D3%FB%B3%B3%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D7%CA%C2%D7%C0%DB%DF%D7%DC%C6%D3%D1%DBA%DC%B2%D7%C1%C6%DB%DE_%C1%C6%DB%D1%D3%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%D4%E0%F3%E1%F7%E1%B2%F4%F7%FB%E6%F3%E1%B2%F7%B2%E0%F7%F4%E0s%FC%E1%B0%BE%B0%DD%FC%FD%FF%F3%E6%FD%E2%F7%F3%E1%B2%F7%B2%F7%EA%F1%FE%F3%FF%F3%F1%FBa%FC%E1%B0%BE%B0%C0%F7%E2%F7%E6%FB%F1%FBa%FC%E1%B0%BE%B0%D7%EA%E2%E0%F7%E1%FBa%FC%E1%B2%FA%E7%FF%FD%E0%7F%E1%E6%FB%F1%F3%E1%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D1%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%A1%A7%EF%BE%E9%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A1%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A6%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C1%F7%FE%F7%F1%E6%B0%A8%A2%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%A3%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FA%FB%E6%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%BF%A3%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%D0%E0%F3%E4%FD%B3%B3%B3%B3%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%D6s%FE%FE%F7%B2%FD%E7%E6%E0%F3%B2%E4%F7%E8%B3%B3%B3%B3%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E6%C1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%AE%E2%AC%C3%E7%F7%B2%E6%F7%FC%B2%FD%B2%FF%FD%E8%FD%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%A2%A2%F1%F1%F4%F4%A9%CE%B0%AC%D3%FB%B3%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%B2%BE%B2%E3%E7%F72%B2%E6%F7%E0s%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C2%FD%FC%FF%F7%B2%F3%F5%FD%E0%F3%B2%E7%FC%FA%F3%B2%F1%F3%E0%F3%B2%F6%F7%B2%FB%FC%E4%F7%E0%FC%FD%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F6%F7%E1%E2%FD%FB%E1%B2%FC%F3%B2%F4%FB%F3%F6%F3%BE%B2%E1%FD%FC%E0%FB%E1%F3%E1%B2%F6%F7%B2%E6%F3%FE%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C3%E7%F7%E0%B2%E3%E7%F7%B2%F0%F3%FB%FE%F7%B2%F1%FD%FC%B2%F7%FE%B2%FC%FD%B2%FF%E7%7Fc%FD%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FB%B2%F3%FEa%B2%E2%FD%FE%F3%B2%E4%FB%FE%F3%B2%FC%FB%FC%B2%F4%F3%FE%F3%B2%E3%E7%FB%E1%F3%FB%E1%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C3%E7%F7%B2%E6%F7%FC%B2%FD%B2%FF%FD%E8%FD%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C2%FD%FB%E1%BC%BC%BC%B2%E3%E7%F7%B2%E6%F7%E0s%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC2%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C7%FC%FA%F3%E1%B2%E4%F7%F1%F7%E1%BE%B2%F1%F3%FC%F1%FBc%FD%B2%F6%F7%B2%F1%F7%F5%FD%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E2%FD%E0%B2%FD%FC%F6%F7%B2%F7%E7%B2%F3%FC%F6%F3%E0%F7%B2%E1%F7%F5%E7%7F%FC%F6%FD%FF%F7%B2%E4%F3%FB%A9%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FC%FB%FC%B2%FA%F3%FB%B2%E1%FB%E6%FB%FD%B2%F6%FD%FC%F6%F7%B2%F7%E7%B2%FC%FD%FC%B2%F3%E6%FD%E2%F72%AE%F0%E0%B2%BD%AC%E7%FC%B2%D0%E0%F3%E1%B2%F1%FD%FC%B2%F1%FB%E0%FD%FE%F3%E1%B2%FB%B2%FD%E1%B2%E8%FD%F1%FD%E1%B2%FC%F3%B2%FF%F3%FC%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%A2%A2%F1%F1%F4%F4%A9%CE%B0%AC%D3%FB%BE%B2%E3%E7%F7%B2%FF%FD%F1%FBc%FD%B3%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%A2%A2%F1%F1%F4%F4%A9%CE%B0%AC%D3%FB%BE%B2%E3%E7%F7%B2%E0%F3%E2%F3%E8%B3%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC2%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%DC%FD%E7%E6%E0%FD%B2%FB%FC%E1%E6%F3%FC%E6%F7%BE%B2%FF%FB%E0s%B2%E3%E7%F7%B2%F4%F3%F1%FA%F7%FC%F6%F3%B3%A8%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F3%E6%E0%E7%EA%FD%E1%B2%E3%E7%F7%B2%F3%E1%FD%FF%F0%E0%F3%FC%B2a%B2%FF%F7%E1%FF%FD%B2%FE%E7%F5%F3%E0%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%A2%A2%F1%F1%F4%F4%A9%CE%B0%AC%D0%E0%E0%E0%B3%B3%B3%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%BE%B2%E2%F3%E0%F7%F1%F7%B2%E3%E7%F7%B2%E2%F3%E1%F3%B2%E1%FD%F0%F7%E0%F0%FD%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FF%F3%FC%F6%F3%FC%F6%FD%B2%FC%FD%E1%B2%FA%FD%FF%F7%E1%B2%E1%E7%B2%E0%F7%F3%FE%B2%FF%F3%EA%F7%E1%E6s%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%DF%FD%F1%FBc%FD%BE%B2%F7%E1%B2%E6%FD%FE%FD%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%A2%A2%F1%F1%F4%F4%A9%CE%B0%AC%D3%FB%B3%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%BE%E1%FB%B2%FD%B2%E1%F7%E0s%E1%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D7%E7%B2%FC%FD%FC%B2%E2%FD%F6%FD%B2%F7%FC%E6%F7%FC%F6%F7%E0%BE%B2%FF%F7%E7%B2%F3%FF%FD%E0%F7%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E3%E7%F7%B2%F3%FB%E0%FBc%FD%E1%B2%E6%F7%B2%FE%F7%E4%F3%FC%BE%B2%E3%E7%F7%B2%F3%FB%E0%FBc%FD%E1%B2%E6%F7%B2%E6%E0%F3%FC%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FC%FB%FC%B2%E6%F3%FF%E2%FD%E7%F1%FD%B2%F1%F3%FE%B2%EA%F7%FB%E6%FD%B2%E6%F7%B2%F1%F3%F6%E0%F3%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E6%E0%F3%E6s%FC%F6%FD%E1%F7%BE%B2%FF%FD%E8%FD%BE%B2%F6%FD%B2%E6%F7%E7%B2%FC%F3%FF%FD%E0%F3%E0%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%A2%A2%F1%F1%F4%F4%A9%CE%B0%AC%D3%FB%B3%B2%D6%FB%FD%E1%B2%FF%F7%B2%FE%FB%F0%E0%F7%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%A2%A2%F1%F1%F4%F4%A9%CE%B0%AC%F6%F7%B2%E6%FB%BE%B2%F0%FD%FC%B2%D0%E0%F3%E1%B3%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC2%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C3%E7%F7%B2%FC%FD%B2%FF%F7%E7%B2%F7%FC%E6%F7%FC%F6%F7%E0%B2%E6%F7%B2%F3%F1%FD%FF%E2%F3%E0%FD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%ACa%B2%FF%F7%E1%FBc%FD%B2%F6%F7%B2%FF%F3%E0%E8%FD%B2%FF%F3%E0%E8%F3%FE%A8%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E2%FD%FE%F3%B2%FF%F3cs%FC%BE%B2%F1%F3%E0%FBc%F3%B2%F6%F7%B2%E0%FD%E1%F3%E1%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E2%FD%FE%FD%B2%E6%F3%E0%F6%F7%BE%B2%F1%F3%E0%F3%B2%F6%F7%B2%F1%F3%FC%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%A2%A2%F1%F1%F4%F4%A9%CE%B0%AC%DF%F3%FE%F3%B2%EA%E7%FC%E6%F3%FC%E8%F3%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%A2%A2%F1%F1%F4%F4%A9%CE%B0%AC%F4%F3%F1%F7%FF%FD%E1%B3%B2%D3%FB%B3%B3%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D7%CA%C2%D7%C0%DB%DF%D7%DC%C6%D3%D1%DBA%DC%B2%D7%C1%C6%DB%DE_%C1%C6%DB%D1%D3%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%D4%E0%F3%E1%F7%E1%B2%F4%F7%FB%E6%F3%E1%B2%F7%B2%E0%F7%F4%E0s%FC%E1%B0%BE%B0%DD%FC%FD%FF%F3%E6%FD%E2%F7%F3%E1%B2%F7%B2%F7%EA%F1%FE%F3%FF%F3%F1%FBa%FC%E1%B0%BE%B0%C0%F7%E2%F7%E6%FB%F1%FBa%FC%E1%B0%BE%B0%D7%EA%E2%E0%F7%E1%FBa%FC%E1%B2%FA%E7%FF%FD%E0%7F%E1%FB%E6%F1%F3%E1%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D0%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%A1%A7%EF%BE%E9%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A1%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A6%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C1%F7%FE%F7%F1%E6%B0%A8%A2%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%A3%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FA%FB%E6%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%BF%A3%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%D0%E0%F3%E4%FD%B3%B3%B3%B3%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%D6s%FE%FE%F7%B2%FD%E7%E6%E0%F3%B2%E4%F7%E8%B3%B3%B3%B3%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E6%C1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%AE%E2%AC%C3%E7%F7%B2%E6%F7%FC%B2%FD%B2%FF%FD%E8%FD%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D3%FB%B3%B2%BE%B2%E3%E7%F72%B2%E6%F7%E0s%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C2%FD%FC%FF%F7%B2%F3%F5%FD%E0%F3%B2%E7%FC%FA%F3%B2%F1%F3%E0%F3%B2%F6%F7%B2%FB%FC%E4%F7%E0%FC%FD%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F6%F7%E1%E2%FD%FB%E1%B2%FC%F3%B2%F4%FB%F3%F6%F3%BE%B2%E1%FD%FC%E0%FB%E1%F3%E1%B2%F6%F7%B2%E6%F3%FE%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C3%E7%F7%E0%B2%E3%E7%F7%B2%F0%F3%FB%FE%F7%B2%F1%FD%FC%B2%F7%FE%B2%FC%FD%B2%FF%E7%7Fc%FD%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FB%B2%F3%FEa%B2%E2%FD%FE%F3%B2%E4%FB%FE%F3%B2%FC%FB%FC%B2%F4%F3%FE%F3%B2%E3%E7%FB%E1%F3%FB%E1%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C3%E7%F7%B2%E6%F7%FC%B2%FD%B2%FF%FD%E8%FD%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C2%FD%FB%E1%BC%BC%BC%B2%E3%E7%F7%B2%E6%F7%E0s%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC2%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C7%FC%FA%F3%E1%B2%E4%F7%F1%F7%E1%BE%B2%F1%F3%FC%F1%FBc%FD%B2%F6%F7%B2%F1%F7%F5%FD%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E2%FD%E0%B2%FD%FC%F6%F7%B2%F7%E7%B2%F3%FC%F6%F3%E0%F7%B2%E1%F7%F5%E7%7F%FC%F6%FD%FF%F7%B2%E4%F3%FB%A9%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FC%FB%FC%B2%FA%F3%FB%B2%E1%FB%E6%FB%FD%B2%F6%FD%FC%F6%F7%B2%F7%E7%B2%FC%FD%FC%B2%F3%E6%FD%E2%F72%AE%F0%E0%B2%BD%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%A2%A2%A9%CE%B0%AC%E7%FC%B2%D0%E0%F3%E1%B2%F1%FD%FC%B2%F1%FB%E0%FD%FE%F3%E1%B2%FB%B2%FD%E1%B2%E8%FD%F1%FD%E1%B2%FC%F3%B2%FF%F3%FC%BC%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D3%FB%BE%B2%E3%E7%F7%B2%FF%FD%F1%FBc%FD%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D3%FB%BE%B2%E3%E7%F7%B2%E0%F3%E2%F3%E8%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC2%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%DC%FD%E7%E6%E0%FD%B2%FB%FC%E1%E6%F3%FC%E6%F7%BE%B2%FF%FB%E0s%B2%E3%E7%F7%B2%F4%F3%F1%FA%F7%FC%F6%F3%B3%A8%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F3%E6%E0%E7%EA%FD%E1%B2%E3%E7%F7%B2%F3%E1%FD%FF%F0%E0%F3%FC%B2a%B2%FF%F7%E1%FF%FD%B2%FE%E7%F5%F3%E0%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D0%E0%E0%E0%B3%B3%B3%BE%B2%E2%F3%E0%F7%F1%F7%B2%E3%E7%F7%B2%E2%F3%E1%F3%B2%E1%FD%F0%F7%E0%F0%FD%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F0%F3%F1%F9%F5%E0%FD%E7%FC%F6%BF%F1%FD%FE%FD%E0%A8%B2%B1%F4%F4%AB%AB%A2%A2%A9%CE%B0%AC%FF%F3%FC%F6%F3%FC%F6%FD%B2%FC%FD%E1%B2%FA%FD%FF%F7%E1%B2%E1%E7%B2%E0%F7%F3%FE%B2%FF%F3%EA%F7%E1%E6s%BC%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%DF%FD%F1%FBc%FD%BE%B2%F7%E1%B2%E6%FD%FE%FD%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D3%FB%B3%BE%E1%FB%B2%FD%B2%E1%F7%E0s%E1%AD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D7%E7%B2%FC%FD%FC%B2%E2%FD%F6%FD%B2%F7%FC%E6%F7%FC%F6%F7%E0%BE%B2%FF%F7%E7%B2%F3%FF%FD%E0%F7%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E3%E7%F7%B2%F3%FB%E0%FBc%FD%E1%B2%E6%F7%B2%FE%F7%E4%F3%FC%BE%B2%E3%E7%F7%B2%F3%FB%E0%FBc%FD%E1%B2%E6%F7%B2%E6%E0%F3%FC%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%FC%FB%FC%B2%E6%F3%FF%E2%FD%E7%F1%FD%B2%F1%F3%FE%B2%EA%F7%FB%E6%FD%B2%E6%F7%B2%F1%F3%F6%E0%F3%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E6%E0%F3%E6s%FC%F6%FD%E1%F7%BE%B2%FF%FD%E8%FD%BE%B2%F6%FD%B2%E6%F7%E7%B2%FC%F3%FF%FD%E0%F3%E0%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%D3%FB%B3%B2%D6%FB%FD%E1%B2%FF%F7%B2%FE%FB%F0%E0%F7%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F6%F7%B2%E6%FB%BE%B2%F0%FD%FC%B2%D0%E0%F3%E1%B3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC2%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C3%E7%F7%B2%FC%FD%B2%FF%F7%E7%B2%F7%FC%E6%F7%FC%F6%F7%E0%B2%E6%F7%B2%F3%F1%FD%FF%E2%F3%E0%FD%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%ACa%B2%FF%F7%E1%FBc%FD%B2%F6%F7%B2%FF%F3%E0%E8%FD%B2%FF%F3%E0%E8%F3%FE%A8%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E2%FD%FE%F3%B2%FF%F3cs%FC%BE%B2%F1%F3%E0%FBc%F3%B2%F6%F7%B2%E0%FD%E1%F3%E1%BE%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%E2%FD%FE%FD%B2%E6%F3%E0%F6%F7%BE%B2%F1%F3%E0%F3%B2%F6%F7%B2%F1%F3%FC%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%DF%F3%FE%F3%B2%EA%E7%FC%E6%F3%FC%E8%F3%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%F4%F3%F1%F7%FF%FD%E1%B3%B2%D3%FB%B3%B3%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D7%CA%C2%D7%C0%DB%DF%D7%DC%C6%D3%D1%DBA%DC%B2%D7%C1%C6%DB%DE_%C1%C6%DB%D1%D3%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%D7%EA%E2%E0%F7%E1%FBa%FC%E1%B2%FA%E7%FF%FD%E0%7F%E1%E6%FB%F1%F3%E1%B0%BE%B0%DD%FC%FD%FF%F3%E6%FD%E2%F7%F3%E1%B2%F7%B2%F7%EA%F1%FE%F3%FF%F3%F1%FBa%FC%E1%B0%BE%B0%D4%E0%F3%E1%F7%E1%B2%F4%F7%FB%E6%F3%E1%B2%F7%B2%E0%F7%F4%E0s%FC%E1%B0%BE%B0%C0%F7%E2%F7%E6%FB%F1%FBa%FC%E1%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D3%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%A1%A7%EF%CF%BE%B0%FB%E1%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%A2%BE%B0%E6%F7%EA%E6%D0%E7%E6%E6%FD%FC%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%B0%D5%F3%E0%F6%F3%E0%B2%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%E0%F7%E2%F7%F3%E6%D3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%EB%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E6%F7%EA%E6%D3%F4%E6%F7%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%F7%EA%E6%D4%F7%F7%F6%D0%F3%F1%F9%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F5%F3%FF%F7%DF%FD%F6%F7%B0%A8%A3%BE%B0%F4%F7%F7%F6%D0%F3%F1%F9%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F8%F7%D4%D0%B0%A8%A3%A2%A2%BE%B0%FD%E0%F6%F7%E0%B0%A8%A3%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%DF%F7%E1%E1%F3%F5%F7%E1%B0%A8%E6%E0%E7%F7%BE%B0%E4%F7%E0%E1%FB%FD%FC%B0%A8%A1%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F8%F7%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A3%A2%A2%BE%B0%FF%E1%F5%E1%B0%A8%E9%B0%FF%E1%F5%C0%F7%F3%F6%EB%B0%A8%B0-%C2%E0%F7%E2%F3%E0%F3%F6%FD%AD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E6%F3%E0%E6%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%C2%E7%FE%E1%F7%B2%F3%E3%E7%7F%B2%E2%F3%E0%F3%B2%F1%FD%FF%F7%E8%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F0%FF%FB%E6%B0%A8%B0%D7%FC%E4%FB%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%E6%F7%E0%D1%FD%F6%F7%B0%A8%B0%DB%FC%E6%E0%FD%F6%E7%E8%F1%F3%B2%F7%FE%B2%F1a%F6%FB%F5%FD%B2%F6%F7%B2%F3%F1%F1%F7%E1%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%D1%FD%F6%F7%B0%A8%B0%D7%FE%B2%F1a%F6%FB%F5%FD%B2%F6%F7%B2%F3%F1%F1%F7%E1%FD%B2%FC%FD%B2%F7%E1%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D5%F3%FF%F7%DD%E4%F7%E0%B0%A8%B03%D4%FB%FC%B2%F6%F7%B2%FE%F3%B2%E2%F3%E0%E6%FB%F6%F3%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FE%E7%F7%B0%A8%B03%D5%F7%FC%FB%F3%FE%B3%B2%DE%F3%B2%E2%FB%E1%E6%F3%B2%F7%E1%A8%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%F7%E5%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%C2%E0%F7%FF%F3%B2%F3%E3%E7%7F%B2%E2%F3%E0%F3%B2%E7%FC%B2%FC%FD%E4%FD%B2%EA%FD%F5%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%DA%F3%E1%B0%A8%B0%C6%FB%F7%FC%F7%B2%B7%A3%B2%F3%F1%FB%F7%E0%E6%FD%E1%B2%EB%B2%B7%A0%B2%F4%F3%FE%FE%FD%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%D1a%F6%FB%F5%FD%B2%F6%F7%B2%F3%F1%F1%F7%E1%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%D3%F5%F3%FB%FC%B0%A8%B0%D8%E7%F5%F3%E0%B2%FD%E6%E0%F3%B2%E4%F7%E8%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%E3%E7%FB%E0%F7%F6%D3%F1%F1%F7%E1%E1%D9%F7%EB%B0%A8%B0%D7%E1%B2%FC%F7%F1%F7%E1%F3%E0%FB%FD%B2%F7%FE%B2%F1a%F6%FB%F5%FD%B2%F6%F7%B2%F3%F1%F1%F7%E1%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%DE%FD%FD%F9%FB%FC%F5%B0%A8%B03%D5%F7%FC%FB%F3%FE%B3%B2%DE%F3%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%FC%B2%E3%E7%F7%B2%F7%E1%E6%F3%F0%F3%B2%F0%E7%E1%F1%F3%FC%F6%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%C1%E6%F3%E0%E6%B0%A8%B0%D1%FE%FB%E3%E7%F7%B2%F3%E3%E7%7F%B2%E2%F3%E0%F3%B2%EA%FD%F5%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%E1%B0%A8%B0%D7%E0%E0%FD%E0%F7%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%E1%B0%A8%B0%D3%F1%FB%F7%E0%E6%FD%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%C2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C6%F7%FF%E2%FD%B2%E2%FD%E0%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FB%E4%F7%B0%A8%B0%C4%FB%F6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%E7%FE%FE%C1%F1%E0%F7%F7%FC%B0%A8%B0%C2%F3%FC%E6%F3%FE%FE%F3%B2%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%EA%FB%E6%D4%E7%FE%FE%C1%F1%E0%F7%F7%FC%B0%A8%B0%C1%F3%FE%FB%E0%B2%F6%F7%FE%B2%FF%FD%F6%FD%B2%E2%F3%FC%E6%F3%FE%FE%F3%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%E7%FF%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%DCh%FF%F7%E0%FD%B2%F6%F7%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%FD%DB%FF%F3%F5%F7%B0%A8%B0%C2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B2%E1%FB%FC%B2%FB%FFs%F5%F7%FC%F7%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%FD%FE%B0%A8%B0%CA%F7%FC%FB%F3%FE%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FD%E1%F7%C6%B0%A8%B0%DA%F3%B2%E2%F7%E0%F6%FB%F6%FD%B2%A1%A1%A2%B2%E2%E7%FC%E6%FD%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FD%E1%F7%DE%FB%E4%F7%B0%A8%B0%DA%F3%B2%E2%F7%E0%F6%FB%F6%FD%B2%E7%FC%F3%B2%E4%FB%F6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FD%E1%E6%DE%FB%E4%F7%E1%B0%A8%B03%DA%F3%B2%E2%F7%E0%F6%FB%F6%FD%B2%E6%FD%F6%F3%E1%B2%E1%E7%E1%B2%E4%FB%F6%F3%E1%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%FE%FE%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B03%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%F6%F3%E1%B2%FE%F3%E1%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%E1%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F1%F1%F7%E1%E1%F7%E1%B0%A8%B03%D1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%FD%B3%B2%EE%B23%D7%EA%F1%F7%FE%F7%FC%E6%F7%B3%B2%EE%B23%D5%F7%FC%FB%F3%FE%B3%B2%EE%B23%DF%E7%EB%B2%F0%FB%F7%FC%B3%B2%EE%B23%C2%F7%E0%F4%F7%F1%E6%FD%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%F3%FB%FE%E7%E0%F7%E1%B0%A8%B03%DC%FD%B2%F7%E0%F3%B2%F7%E1%FD%B3%B2%EE%B23%DB%FC%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%FD%B3%B2%EE%B23%DC%FD%B2%F7%E1%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%FD%B3%B2%EE%B23%DE%FD%B2%E1%F7%FC%E6%FB%FF%FD%E1%B3%B2%EE%B23%D7%E0%E0%FD%E0%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%FD%E6%DC%F7%E6%E5%FD%E0%F9%B0%A8%B0%D3%B2%F7%E1%E6%F7%B2%F8%E7%F7%F5%FD%B2%E1a%FE%FD%B2%E1%F7%B2%E2%E7%F7%F6%F7%B2%F8%E7%F5%F3%E0%B2%F1%FD%FC%B2%F1%FD%FC%F7%EA%FBa%FC%B2%F3%B2%FB%FC%E6%F7%E0%FC%F7%E6%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%F6%D5%F3%FF%F7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%DB%FC%FB%F1%FB%F3%B2%F7%FE%B2%F8%E7%F7%F5%FD%BC%BC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F1%FD%E0%F7%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%B0%DE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%FC%FD%B2%E1%F7%B2%E2%E7%F7%F6%F7%B2%F5%E7%F3%E0%F6%F3%E0%B2%E2%FD%E0%E3%E7%F7%B2%F7%E1%E6%F3%B2%E2s%F5%FB%FC%F3%B2%FC%FD%B2%F4%FD%E0%FF%F3%B2%E2%F3%E0%E6%F7%B2%B2%F6%F7%B2%E7%FC%B2%E2%F3%E3%E7%F7%E6%F7%B2%C1%D1%DD%C0%DF%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%FC%E1%E5%F7%E0%B0%A8%B0%D1%FD%FF%E2%E0%FD%F0%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B03%C1a%FE%FD%B2%E2%E7%F7%F6%F7%B2%F5%E7%F3%E0%F6%F3%E0%B2%FE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%E7%FC%F3%B2%E4%F7%E8%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%B0%A8%B0%C1a%FE%FD%B2%E2%E7%F7%F6%F7%B2%F5%E7%F3%E0%F6%F3%E0%B2%E7%FC%F3%B2%E4%F7%E8%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%C1%E7%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%D3%E7%E6%FD%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%D3%E7%E6%FD%B0%A8%B0%C1%E7%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%E1%F7%B2%F5%E7%F3%E0%F6%F3%E0s%B2%F6%F7%E1%E2%E7%7B%E1%B2%F6%F7%B2%F1%F3%F6%F3%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%BC%B2%C1a%FE%FD%B2%E2%E7%F7%F6%F7%B2%F8%E7%F5%F3%E0%B2%E7%FC%F3%B2%E4%F7%E8%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F3%E4%F7%D3%E7%E6%FD%B0%A8%B0%C1%E7%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%E1%F7%B2%F5%E7%F3%E0%F6%F3%E0s%B2%F3%E7%E6%FD%FFs%E6%FB%F1%F3%FF%F7%FC%E6%F7%B2%F6%F7%E1%E2%E7%7B%E1%B2%F6%F7%B2%F1%F3%F6%F3%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F7%E4%F7%E0%F3%FE%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%C2%E7%F7%F6%F7%B2%F5%E7%F3%E0%F6%F3%E0%B2%FE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%E6%F3%FC%E6%F3%E1%B2%E4%F7%F1%F7%E1%B2%F1%FD%FF%FD%B2%E3%E7%FB%F7%E0%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%DE%F3%E1%E6%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%DE%F3%B2h%FE%E6%FB%FF%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%F5%E7%F3%E0%F6%F3%F6%F3%B2%F7%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%F1%E6%FB%E6%EB%D1%FD%FF%E2%FE%EB%B0%A8%B0%CB%F3%B2%FA%F3%B2%E0%F7%F3%FE%FB%E8%F3%F6%FD%B2%F7%E1%E6%F3%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%F6%F3%F6%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%C1%F7%E4%F7%E0%F3%FE%C6%FB%FF%F7%E1%B0%A8%B0%C2%E7%F7%F6%F7%B2%E0%F7%F3%FE%FB%E8%F3%E0%B2%F7%E1%E6%F3%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%F6%F3%F6%B2%F1%E7%F3%FC%E6%F3%E1%B2%E4%F7%F1%F7%E1%B2%E3%E7%FB%F7%E0%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C6%E0%EB%D3%F5%F3%FB%FC%B0%A8%B0%DC%F7%F1%F7%E1%FB%E6%F3%B2%F3%FE%B2%FF%F7%FC%FD%E1%B2%E7%FC%B2%B7%E1%B7%B2%F6%F7%B2%E0%F7%E1%E2%E7%F7%E1%E6%F3%E1%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F3%E1%B2%E2%F3%E0%F3%B2%F1%FD%FC%E1%F7%F5%E7%FB%E0%B2%FE%F3%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%FC%BC%B2%C4%E7%F7%FE%E4%F3%B2%F3%B2%FB%FC%E6%F7%FC%E6%F3%E0%FE%FD%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C4%FB%F6%F7%FD%DB%FC%E6%E0%FD%B0%A8%B0%C4%7F%F6%F7%FD%B2%F6%F7%B2%FB%FC%E6%E0%FD%F6%E7%F1%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FE%FD%E1%F7%B0%A8%B0%D1%F7%E0%E0%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DD%E2%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%FB%F1%F9%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%C6%F7%EA%E6%FD%B2%F7%FC%E0%FB%E3%E7%F7%F1%FB%F6%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C7%E1%F7%D4%E7%FE%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%F7%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%FC%B2%E3%E7%F7%B2%E1%F7%E0s%B2%FF%E7%EB%B2h%E6%FB%FE%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FD%F3%F6%FB%FC%F5%B0%A8%B0%D1%F3%E0%F5%F3%FC%F6%FD%BC%B2%D7%E1%E2%F7%E0%F7%BE%B2%E2%FD%E0%B2%F4%F3%E4%FD%E0%BC%BC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%E0%F6%F7%E0%E1%B0%A8%B0%DD%E0%F6%F7%FC%F3%B2%E6%FD%F6%F3%E1%B2%FE%F3%E1%B2%E0%F7%E1%E2%E7%F7%E1%E6%F3%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F6%FB%F1%F3%E6%F7%C5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%C2%E0%FD%E2%FD%E0%F1%FB%FD%FC%F7%B2%E7%FC%F3%B2%E2%F3%FE%F3%F0%E0%F3%B2%FD%B2%F7%EA%E2%E0%F7%E1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%FD%E4%F7%DD%FC%F7%B0%A8%B0%C2%F3%E1%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FD%FB%FC%E6%E1%B0%A8%B0%E2%E7%FC%E6%FD%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%D3%E7%F6%FB%FD%B0%EF%EF
O seu navegador non é compatible con esta ferramenta.